Ultimele Articole
  Ultimele Locatii

   Articol din categoria Social

   Ordinul nr 392 din 10 martie 2017

   Publicat: / Actualizat: /
   Ordinul nr 392 din 10 martie 2017
   Afiș articol "Ordinul nr 392 din 10 martie 2017"
   Ordinul nr. 392 din 10 martie 2017 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr 1887 din 2016 privind stabilirea contributiei lunare de intretinere datorate de adult
   Publicat:
   4.882 vizionări
   2
   Cod de incorporare:
   Previzualizare:
   Configurare:

   Conținut restrâns
   Buton interacțiune
   Afișare header
   E-mail:
   Previzualizare mesaj:
   Articole trimis de pe Observatorul Social: “Ordinul nr 392 din 10 martie 2017” — Ordinul nr. 392 din 10 martie 2017 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr 1887 din 2016 privind stabilirea contributiei lunare de intretinere datorate de adult

   trimite

   Pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în secțiunea Transparență decizională, a fost publicat ordinul Nr. 392 /10.03.2017 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora.

   Ministrul muncii  și justiției sociale, numit în funcţie în baza Decretului Preşedintelui

   României nr. 7 din 4 ianuarie 2017 pentru numirea Guvernului României,

   Având în vedere:

   - art. 94 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   -    art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

   -    Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi cu modificările şi completările ulterioare;

   -    Referatul de aprobare al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi nr.

   2904 din 27 februarie 2017;


   În temeiul art. 17 Alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, emite următorul

   O R D I N:

   Art. I

   Anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora, se modifică și se completează, după cum urmează:

   1.  Alineatul (2) al articolului 1, se modifică și va avea următorul cuprins:


    
   (2) La calculul veniturilor realizate de persoana asistată și de susținătorii legali ai acesteia nu se iau în considerare:

   a)    indemnizaţia pentru însoţitor care se acordă persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate;

   b)    indemnizaţia lunară acordată adultului cu handicap vizual grav pentru plata însoţitorului acordată în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   c)    indemnizaţia lunară şi bugetul personal complementar acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   d)    indemnizația lunară acordată persoanelor cu handicap grav în baza art. 42 alin.(4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   e)    ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

   f)    alocația pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 alocației de stat pentru copii;

   g)    indemnizaţia de creştere a copilului.”

   2.    Alineatul (1) al articolului 2, se modifică și va avea următorul cuprins:

   ,,    (1) În cazul în care persoana asistată nu are venituri proprii ori acestea sunt mai mici decât contribuția lunară de întreținere stabilită, plata acesteia se datorează în totalitate sau parțial, după caz, de către: soțul sau soția, rudele în linie dreaptă, frați și surori, precum și celelalte persoane anume prevăzute de lege, în ordinea stabilită la art. 519 din Codul Civil.”

   3.    Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

   „(1) La stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere de plată în sarcina persoanelor asistate se procedează astfel:

   a)    din veniturile proprii lunare se deduc obligaţiile legale de întreţinere ale persoanei asistate, aflate în executare;

   b)    din suma rămasă se deduce 30%, care se lasă la dispoziţia persoanei asistate, pentru cheltuieli personale;

   c)    suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care persoana asistată îi întreţine efectiv - soţ, soţie, copii (inclusiv persoana asistată), în măsura în care aceştia nu au venituri proprii şi nu beneficiază de asistenţă socială în instituţii rezidenţiale de asistenţă socială, stabilindu-se în acest mod nivelul venitului mediu net lunar pe o persoană. Suma astfel rezultată reprezintă venitul net lunar care revine persoanei și se ia în calcul la stabilirea contribuției lunare de întreținere pentru care persoana asistată este obligată la plată.

   (2)    La stabilirea contribuției lunare de întreținere pentru care persoana asistată care realizează venituri salariale, la suma rezultată la alin.(1) lit.c), numai după ce s-a lăsat la dispoziția acestora cel puțin suma de 300 lei, se aplică următoarele procente: în primul an 80%, în al doilea an 85%, în al treilea an 90%, în al patrulea an 95%, iar din al cincilea
    
   an 100%. În tot acest timp persoana asistată este pregătită pentru părăsirea centrului rezidenţial public prin punerea în practică a unui plan de dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă, precum şi a unui plan de locuire în comunitate.

   (3) Cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere stabilit în sarcina persoanelor asistate nu va depăşi contribuţia lunară de întreţinere reglementată la art. 1 din ordin.”

   4.  Alineatul (1) al articolului 4, teza I se modifică și va avea următorul cuprins:

   ,,(1) În situația în care persoana asistată nu are venituri proprii sau veniturile pe care le are sunt insuficiente pentru plata integrală a contribuţiei, la stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina altor persoane, respectiv în sarcina susţinătorilor legali, se procedează după cum urmează:”

   5.    Articolul 4 alineatul (1) litera c), se modifică și va avea următorul cuprins:

   „    c) în raport cu suma astfel rezultată la lit. b), care reprezintă venitul mediu net lunar pe o persoană, se stabileşte cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere datorat de susţinătorul legal al persoanei asistate, folosindu-se următoarele intervale de venituri:

           Contribuţia
   Venitul    mediu    lunară  (%  din
   net    lunar/o    contribuția
   persoană        lunară
   (lei)        calculată)
   Sub 1450        0%
   1451 - 1550    10%
   1551 - 1650    20%
   1651 - 1750    30%
   1751 - 1850    40%
   1851 - 1950    50%
   1951 - 2050    60%
   2051 - 2150    70%
   2151 - 2250    80%
   2251 - 2350    90%
   peste 2350    100%

   6. Alineatul (2) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

   „ (2) Intervalele de venituri prevăzute la alin. (1) lit. c) se actualizează prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.”

   7. Alineatul (4) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

   ,, (4) La stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere, în condiţiile alin. (1), se procedează la reţinerea sumei, în ordinea de obligaţie la plată menţionată la art. 2 alin.(1) până la completarea sumei corespunzătoare; când această completare nu este
    
   posibilă din lipsa mijloacelor financiare ale celor în cauză, contribuţia lunară de întreţinere datorată se stabileşte la nivelul sumelor ce pot fi efectiv încasate de la persoanele obligate la plată.”

   8.    La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (41) cu următorul cuprins:

   ” (41) În cazul susținătorilor legali al persoanei asistate, persoane singure, cuantumul contribuției de întreținere datorate se stabilește potrivit art. 4 alin. (1) lit. c) din prezenta metodologie, fără a depăși 25% din venitul mediu net lunar.”

   9.    Alineatul (2) al articolului 5, va avea următorul cuprins:

   ,, (2) Dacă persoanele obligate la plată, respectiv persoana asistată sau persoanele stabilite la art. 2 alin.(1) din prezenta metodologie nu au posibilitatea materială de a se angaja la plata integrală a costului întreţinerii, acestea vor prezenta documentele necesare în vederea calculării contribuţiei lunare de întreţinere potrivit prevederilor prezentei metodologii.”

   10.    La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins:

   ,, (4) În cazul în care susținătorii legali nu își asumă sau nu își pot asuma obligația de plată a contribuției de întreținere stabilită, instanța de tutelă îi poate obliga să o completeze în condițiile Codului civil.”

   11.    Alineatului (1) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

   ,,(1) Odată cu semnarea contractului de prestări servicii în centru rezidenţial public a persoanei cu handicap, fiecare dintre cei obligaţi la plata contribuţiei lunare de întreţinere semnează un angajament de plată, care constituie titlu executoriu, în condiţiile legii. ”   Art. II

   În Anexa la metodologie, *2)  se modifică după cum urmează:

   ,,*2)  Asistat, susținător legal, după caz.”

   Art. III

   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   Ministru,

   Lia-Olguța VASILESCU
    
    

   observatorul  .RO 

   Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
   Pentru inscrieri in portal si relatii cu clientii va rugam sa ne contactati laPentru inscrieri in portal si alte informatii va rugam sa ne contactati la:
   Telefon: 0314.251.983 | e-mail:office@observatorul.ro

   DESPRE

   Nu exista pagini...

   ASISTENTA

   Nu exista pagini...

   LEGAL

   Nu exista pagini...