Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Legislatie

Alocatii pentru elevi cu cerinte educationale speciale

Publicat: / Actualizat: /
Alocatii pentru elevi cu cerinte educationale speciale
'Afiș articol "Alocatii pentru elevi cu cerinte educationale speciale"
Guvernul a aprobat, prin HG nr. 423/2016, repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cer...
Publicat: / Actualizat:
8.161 vizionări
6
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Alocatii pentru elevi cu cerinte educationale speciale” — Guvernul a aprobat, prin HG nr. 423/2016, repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cer...

trimite

Guvernul a aprobat, prin HG nr 23/2016, repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă, pentru anul 2016. Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial nr 65/2016 şi este în vigoare din data de 22 iunie.

Învăţământul special şi special integrat

Reglementările se regăsesc în Legea educaţiei naţionale nr /2011, dispoziţiile în materie prevăzând că învăţământul special şi special integrat, organizat pentru persoanele cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale, stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, se realizează pentru toate nivelurile de învăţământ, diferenţiat, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă.

Învăţământul special şi special integrat este gratuit şi este organizat, de regulă, ca învăţământ cu frecvenţă. În funcţie de necesităţile locale, acesta se poate organiza şi sub alte forme, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, beneficiază de suport educaţional prin cadre didactice de sprijin şi itinerante, de la caz la caz.

Copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul direcţiilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Legea nr 72/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului prevede, prin art 29, că acei copii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, precum şi mamele protejate în centre maternale au dreptul la hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum şi sume de bani pentru nevoi personale.

Necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, materiale cultural-sportive se stabileşte în funcţie de vârsta şi nevoile copilului, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau, după caz, a organului de conducere al organismului privat acreditat.

În cazul copiilor cu handicap, infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA, cuantumul sumelor necesare acordării drepturilor speciale se majorează cu 50% în raport cu sumele acordate.

Copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, precum şi mamele protejate în centre maternale au dreptul, la ieşirea din sistemul de protecţie specială, la o indemnizaţie care se acordă o singură dată, egală cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, stabilit potrivit legii. Indemnizaţia se acordă, la ieşirea din sistemul de protecţie specială, şi copiilor pentru care s-a pronunţat o hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei.

Procedura de alocare a drepturilor


Părintele sau reprezentantul legal al beneficiarului solicită, pe bază de cerere scrisă, acordarea acestor drepturi.

ATENŢIE! Cererea trebuie formulată în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a HG nr 23/2016.

Cererea scrisă este depusă la unitatea de învăţământ la care este înscris copilul/elevul/tânărul cu cerinţe educaţionale speciale, şi este însoţită de următoarele documente, în copie:
certificatul de naştere al beneficiarului;actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal;certificatul de orientare şcolară şi profesională, eliberat de către Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională al Municipiului Bucureşti şi care precizează diagnosticul/deficienţa şi orientează copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul de masă.

În continuare se derulează procedura din unităţile de învăţământ cu autorităţile îndreptăţite.

În vederea asigurării fondurilor necesare, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contribui la finanţarea acestor cheltuieli cu sume din veniturile proprii ale acestora sau din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

DE REŢINUT! În execuţie, unităţile de învăţământ de masă plătesc beneficiarilor sumele aferente reprezentând alocaţia zilnică de hrană în primele 5 zile lucrătoare ale lunii pentru luna/lunile precedentă(e), în funcţie de numărul de zile de şcolarizare şi prezenţa şcolară înregistrată în luna/lunile anterioară(e).

Fac excepţie de la condiţia de acordare a drepturilor în funcţie de prezenţa şcolară beneficiarii care au certificat de orientare şcolară şi profesională şi care sunt şcolarizaţi la domiciliu şi/sau internaţi în unităţile sanitare.

Sumele aferente drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, cu excepţia celor reprezentând alocaţia zilnică de hrană, se plătesc până la finele anului calendaristic.


Numele tau: Adresa de e-mail:
Alocatii pentru elevi cu cerinte educationale speciale
Articol - Alocatii pentru elevi cu cerinte educationale speciale
Guvernul a aprobat prin HG nr 423 2016 repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor elevilor tinerilor cu cer
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...