Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Legislatie

Dreptul persoanelor cu dizabilitati la Ocrotirea sanatatii, prevenire, tratament si recuperare

Publicat: / Actualizat: /
Dreptul persoanelor cu dizabilitati la Ocrotirea sanatatii, prevenire, tratament si recuperare
'Afiș articol "Dreptul persoanelor cu dizabilitati la Ocrotirea sanatatii, prevenire, tratament si recuperare"
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi - Sănătatea Statele Părţi vor:   (a) Furniza persoanelor cu dizabilităţi aceeaşi gamă d...
Publicat: / Actualizat:
2.856 vizionări
2
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Dreptul persoanelor cu dizabilitati la Ocrotirea sanatatii, prevenire, tratament si recuperare” — Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi - Sănătatea Statele Părţi vor:   (a) Furniza persoanelor cu dizabilităţi aceeaşi gamă d...

trimite

Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi - Sănătatea
Statele Părţi vor:
 
(a) Furniza persoanelor cu dizabilităţi aceeaşi gamă de servicii, la acelaşi nivel de calitate şi standard de îngrijire şi programe medicale gratuite ori la preţuri accesibile, precum cele furnizate celorlalte persoane, inclusiv în domeniul sănătăţii sexuale şi reproductive şi al programelor publice de sănătate pentru populaţie;
 
(b) Furniza acele servicii de sănătate specifice, necesare persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv servicii adecvate de diagnosticare şi de intervenţie timpurie şi servicii menite să prevină riscul apariţiei altor dizabilităţi, inclusiv în rândul copiilor şi persoanelor vârstnice;

(c) Furniza aceste servicii de sănătate cât mai aproape posibil de comunităţile în care trăiesc aceste persoane, inclusiv în mediul rural;
 
(d) Solicită profesioniştilor din domeniul medical să furnizeze persoanelor cu dizabilităţi îngrijire de aceeaşi calitate ca şi celorlalţi, inclusiv pe baza consimţământului conştient şi liber exprimat, printre altele, prin creşterea gradului de conştientizare privind drepturile omului, demnitatea, autonomia şi nevoile persoanelor cu dizabilităţi, prin instruire şi prin promovarea de standarde etice în domeniul serviciilor de sănătate publice şi private;
 
(e) Interzice discriminarea persoanelor cu dizabilităţi în ceea ce priveşte dreptul la asigurare de sănătate sau de viaţă, în cazul în care legislaţia naţională permite acest lucru, accesul la acest tip de asigurări realizându-se într-o manieră corectă şi adecvată;

(f) Împiedică orice refuz discriminator de acordare a îngrijirilor de sănătate ori a serviciilor medicale sau a unor alimente ori lichide pe criterii de dizabilitate.

Pentru protecţia sănătăţii fizice şi mentale a persoanelor cu handicap, autorităţile publice au obligaţia să ia următoarele măsuri specifice de prevenire, tratament şi recuperare: (art.9 alin.1 din Legea nr 48/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

a)să includă nevoile persoanelor cu handicap şi ale familiilor acestora în toate politicile, strategiile şi programele de dezvoltare regională, judeţeană sau locală, precum şi în programele guvernamentalele ocrotire a sănătăţii;

b)să creeze condiţii de disponibilitate, respectiv de transport, infrastructură, reţele de comunicare, a serviciilor medicale şi sociomedicale;

c)să înfiinţeze şi să susţină centre de reabilitare specializate pe tipuri de handicap;

d)să creeze condiţii pentru asigurarea tehnologiei asistive şi de acces;

e)să dezvolte programe de prevenire a apariţiei handicapului;
 
f)să sprijine accesul la tratamentul balnear şi de recuperare;

g)să includă şi să recunoască sportul ca mijloc de recuperare, dezvoltând programe specifice.

Persoanele încadrate într-un grad de handicap sunt asigurate, fără plata contribuţiei, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în conformitate cu prevederile Legii asigurărilor sociale de sănătate nr 45/1997, cu modificările şi completările ulterioare.(art.1 din Ordinul 706/262/2002 al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind acordarea asistenţei medicale pentru persoanele încadrate într-un grad de handicap şi aprobarea modalităţilor de decontare a cheltuielilor aferente).

Legea nr 48/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Sănătate şi recuperare
Persoanele cu dizabilități beneficiază de:

I.Asistenţă medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru.
 
(art 10 din Legea nr 48/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
Conform Legii nr 5/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Casa Naționala de Asigurări de Sănătate, prin casele teritoriale, asigură asistența medicală gratuită prin urmatoarele servicii medicale:

1.Servicii de medicină primară (acordate de medicul de familie)
• asigurații beneficiază de pachetul de bază care cuprinde servicii medicale profilactice și curative, alte servicii medicale conform competențelor medicului de familie, servicii medicale pentru situații de urgență, și de eliberarea de acte medicale. Asiguratul are obligația să se înscrie pe lista de pacienți a unui medic de familie;

• medicul de familie prescrie medicamente cu sau fără contribuție personală, atât în limita competenței proprii, cât și pe baza recomandării scrise a medicului specialist; eliberează trimiteri pentru consultații la medicii specialiști și pentru internarea în spital; eliberează trimiteri pentru efectuarea de investigații paraclinice (analize medicale) și interpretează investigațiile.

2. Asistență medicală de specialitate în ambulatorii clinice (acordate de medicul specialist)
• asigurații beneficiază de pachetul de bază de servicii medicale de specialitate în ambulatoriu, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau de alt medic specialist, cu excepția urgențelor și afecțiunilor confirmate;

• pentru stabilirea diagnosticului, în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al afecțiunilor în care au fost epuizate toate celelalte posibilitati de explorare, pot fi recomandate servicii medicale de înalta performanta (CT, RMN, scintigrafie etc.);

• medicul de specialitate din ambulatoriu recomandă realizarea de investigații paraclinice și prescrie medicamente cu și fără contribuție personală.

3.Servicii medicale spitalicești
• pachetul de bază, acordat persoanelor asigurate, include serviciile spitalicești pentru patologia care necesită internare (cazuri acute, cazuri cronice, alte situații justificate) și serviciile spitalicești care nu necesită internare, prestate în regim de spitalizare de zi;
• internarea în spital se face pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu (în cazurile de urgență nu este necesar biletul de trimitere) și a documentului care dovedește calitatea de asigurat a persoanei.

4.Servicii medicale paraclinice (analize medicale de laborator)
• la recomandarea medicului de familie și a medicului de specialitate din ambulatoriu, asigurații au dreptul la investigații paraclinice în ambulatoriu (analize de laborator, ecografii,  radiografii, EKG, EEG, tomografii, RMN, scintigrafii, etc.), fără contribuție personală, incluse în pachetul de bază.

5.Servicii de medicină dentară
• persoanele cu dizabilități beneficiază de servicii medicale preventive și curative (tratament) de medicină dentară incluse în pachetul de bază.
• serviciile medicale dentare se acordă de către medicul de medicină dentară care a încheiat un contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și își deafasoară activitatea în cabinete medicale autorizate și evaluate conform legii.Tratamentele stomatologice solicitate de persoana cu handicap trebuie să se regăseacă în pachetul de servicii de bază medicale de bază pentru medicina dentară cuprinse în Contractul – cadru și se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Medicamentele gratuite de care poate beneficia persoana cu handicap se eliberează pe baza de prescripție medicală pentru medicamentele cuprinse în Lista de medicamente, modalitățile de prescriere și eliberare a medicamentelor fiind prevăzute în contractul-cadru.
Contravaloarea medicamentelor prescrise  se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

II. Recuperare  și reabilitare

Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi -Mobilitatea personală
Statele Părţi vor lua măsuri eficiente pentru a asigura o mobilitate personală, în cel mai înalt grad posibil de independenţă a persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv prin:
 
(a) Facilitarea mobilităţii persoanelor cu dizabilităţi în modul şi în momentul ales de acestea şi la un cost accesibil;
 
(b) Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la mijloace, dispozitive de mobilitate, tehnologii de asistare şi forme active de asistenţă şi de intermediere de calitate, inclusiv prin punerea acestora la dispoziţia lor, la un cost accesibil;
 
(c) Furnizarea de formare pentru dezvoltarea de abilităţi de mobilitate a persoanelor cu dizabilităţi şi pentru personalul specializat care lucrează cu persoanele cu dizabilităţi;
 
(d) Încurajarea entităţilor care produc dispozitive de sprijin pentru mobilitate, dispozitive şi tehnologii de asistare, să ţină cont de toate aspectele legate de mobilitatea persoanelor cu dizabilităţi.

Asigurarea asistenţei de recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap se realizează prin:

a) acordarea de dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi a normelor sale de aplicare.
 
• Contravaloarea preţului de referinţă pentru dispozitivele medicale se suportă integral din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prin casa de asigurări de sănătate de care aparţine asiguratul.

În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei de către persoana cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia, casele de asigurări de sănătate au obligaţia să emită decizia ori aprobarea de plată pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical acordat persoanelor cu handicap.
 
(art 1 alin 1,2,3,4 din Legea nr 48/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

Procedura pentru obținerea unui dispozitiv medical
 
Documentele prevăzute de lege care trebuie depuse la Casa de Asigurări de Sănătate în vederea procurarii de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu:

1.Cererea tip de procurare a dispozitivelor medicale – depusă de asigurat sau unul din membrii familiei (parinți, soț/soție, fiu/fiică), o persoana imputernicită de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului, dacă în ultimii 5 ani nu a primit un scaun rulant nou, prin intermediul Casei de Asigurări de Sanatate.

2.Prescripția medicală eliberată de un medic specialist aflat în relații contractuale cu C.J.A.S., valabilă 30 de zile de la data eliberării (original și xerocopie) în care se se specifică:
denumirea și tipul dispozitivului medical din Lista de dispozitive medicale ; deficiența organică sau fiziologică nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv; medicul specialist nu reprezintă interesele nici unui furnizor de dispozitive medicale; numele casei de asigurări de sănătate și numărul de contract al medicului de specialitate cu casa de asigurări de sănătate.

Prescripția medicală se eliberează în 3 exemplare, dintre care un exemplar ramâne la medic, un exemplar însoțește cererea și se depune la casa de asigurări de sănătate și un exemplar ramâne la asigurat, pe care îl predă furnizorului de dispozitive medicale împreună cu decizia de aprobare a dispozitivului medical eliberată de casa de asigurări de sănătate.
 
Prescripția medicală va conține în mod obligatoriu numele casei de asigurări de sănatate cu care medicul care eliberează prescripția medicală se află în relație contractuală și numărul contractului.

3) Xerocopie dupa buletin/carte de identitate (2 xerocopii pentru proteze. ORL);
4) Xerocopie după certificatul de naștere, pentru. copiii sub 14 ani ;
5) Dovada calității de asigurat după caz (cupon de pensie, adeverință de salariat, adeverințâ de elev/student ptr. categoria varsta peste 18 ani, adev. de șomaj, adeverință de ajutor social, certificat de încadrare într-un grad de handicap).

• Prescripția medicală pentru protezarea auditivă trebuie să fie însoțită de audiograma tonală liminară și audiograma vocală, eliberate de un furnizor care se află în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate. Pentru copii, la recomandarea medicului de specialitate, audiograma vocală se poate excepta. Audiogramele conțin numele și prenumele asiguratului, CNP-ul/codul unic de asigurare al acestuia, data si locul efectuarii, dovada calibrarii/etalonarii anuale a audiometrelor utilizate.

• Prescripția medicală pentru protezarea vizuală - implant cu lentile intraoculare - trebuie să fie insoțită de biometria eliberată de un furnizor de servicii medicale aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

• În cazul protezării membrului inferior, după o intervenție chirurgicală, un asigurat poate beneficia înaintea protezării definitive, de o proteză provizorie. În această situație medicul care face recomandarea va menționa pe prescripția medicală modul de protezare și tipul protezei definitive. În situații speciale, pentru același segment anatomic medicul specialist poate prescrie o altă protezare care să cuprindă atât proteza provizorie cât și proteza definitivă sau direct proteza definitivă.

• Pentru dispozitivele de protezare stomii în cazul pacienților cu stome permanente și pentru dispozitive pentru incontinența/retenție urinară, în cazul pacienților cu incontinență urinară permanentă, medicul va menționa pe prescripția medicală "stoma permanentă" respectiv "incontinența urinară permanentă". Pentru dispozitivele de protezare stomii și incontinență urinară, cu excepția cateterului urinar, recomandarea se poate face și de către medicul de familie pe lista căruia se află inscris asiguratul, aflat în relație contractuală cu aceeași casa de asigurări de sănătate unde este în evidența și asiguratul, în baza scrisorii medicale/bilet de ieșire din spital transmisă de către medicul de specialitate aflat în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Prescripția medicală va conține în mod obligatoriu în acest caz și numele casei de asigurări de sănătate cu care medicul de specialitate, care a transmis scrisoarea medicală/biletul de ieșire din spital, se află în relație contractuală și numărul contractului încheiat de către acesta sau reprezentantul legal.Biletul de ieșire din spital va conține obligatoriu și explicit toate elementele prevăzute în modelul de scrisoare medicală.

• În situația pacienților cu stome permanente pentru obținerea dispozitivelor de protezare stomii, prescripția medicală pe care este completată mențiunea "stoma permanentă" se depune împreună cu prima cerere la casa de asigurări de sănătate o singură dată într-un an calendaristic. În situația pacienților cu incontinență/retenție urinară permanentă pentru obținerea dispozitivelor de incontinență urinară, prescripția medicală pe care este completată mențiunea incontinență/retenție urinară permanent se depune împreună cu prima cerere la casa de asigurări de sănătate o singură dată într-un an calendaristic.

Casa de asigurări de sănatate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, este obligată să ia o hotărâre privind acceptarea sau respingerea cererii. Respingerea cererii de către casa de asigurări de sănătate se face în scris și motivat, cu indicarea temeiului legal.
În cazul acceptării, cererile sunt supuse aprobării și, respectiv, emiterii unei decizii de aprobare pentru procurarea/închirierea dispozitivului medical în limita fondului aprobat cu aceasta destinație.

Decizia se ridică de la casa de asigurări de sănătate de către beneficiar, aparținator sau împuternicit legal în acest sens sau se expediază prin posta în maximum 2 zile de la emitere în cazul în care asiguratul solicită prin cerere.

În situația în care cererile pentru dispozitive medicale conduc la depașirea fondului lunar aprobat se întocmesc liste de prioritate pentru asigurați, pe categorii de dispozitive medicale. În acest caz decizia se emite în momentul în care fondul aprobat cu această destinație permite decontarea dispozitivului medical, în ordinea listei de prioritate, casa de asigurări de sănătate fiind obligată să transmită asiguratului prin adresa scrisă, expediată prin poștă, decizia în termen de 2 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia sau necesitatea revizuirii prescriptiei medicale - numai pentru situațiile în care se impune revizuirea prescripției.

Termenul de valabilitate al deciziei de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical este de 30 de zile calendaristice de la data emiterii acesteia de către casa de asigurări de sănătate, cu excepția situațiilor de mai jos:
decizia de aprobare pentru procurarea dispozitivelor de protezare stomii și incontinență urinară este valabilă pentru perioada prevazută în prescripția medicală, care nu poate fi mai mare de 90/91/92 de zile calendaristice. Decizia de aprobare pentru procurarea dispozitivelor de protezare stomii și incontinentță urinară este însoțită de o anexă cu 3 taloane lunare, corespunzator lunilor aferente perioadei prevăzute în prescripția medicală.
decizia de aprobare pentru închirierea fotoliilor rulante și echipamentele pentru oxigenoterapie și ventilație noninvazivă precum și dispozitivele pentru administrarea medicației și alimentației artificiale, este valabilă pentru perioada prevazută în prescripția medicală care nu poate fi mai mare de 90/91/92 de zile calendaristice. Decizia de aprobare pentru închirierea fotoliilor rulante și aparatelor pentru administrarea continuă cu oxigen este însoțită de o anexă cu 3 taloane lunare, corespunzator lunilor aferente perioadei prevăzute în prescripția medicală.

Decizia pentru aprobarea procurării dispozitivului medical însoţită de lista furnizorilor care sunt în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate se trimite prin poştă, cu confirmare de primire, la domiciliul solicitantului.

Beneficiarul alege furnizorul din lista prezentată, ia legătura cu acesta în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii Deciziei şi convin asupra unor detaliilor  în ceea ce priveşte realizarea protezei.
   
În vederea aprobării/reparării dispozitivelor medicale se soluționează cu prioritate:
urgențele: (Echipamente pentru oxigenoterapie, Dispozitive pentru incontinență urinară, Dispozitive pentru protezare stomii, Proteza traheala/fonatorie, Lentile intraoculare - doar la cazurile cu indicație operatorie urgentă)copiiicererile persoanelor cu handicap

(Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 19/360/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a H.G. nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015).

În cazul în care decizia ori aprobarea de plată pentru dispozitivele medicale solicitate nu este emisă întermen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei necesare, persoana cu handicap se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, în condiţiile legii. (art 10 din HG.268/2007 Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr 48/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap).

Pentru pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic

European/Confederației Elvetiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr 83/2004 se acordă aceleași dispozitive medicale în aceleași condiții ca și persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.

Pentru pacienții din statele cu care România a încheiat acorduri, întelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, se acordă aceleași dispozitive medicale în aceleași condiții ca și persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, în condițiile prevăzute de respectivele documente internaționale.

Pentru serviciile medicale precum și pentru obținerea dispozitivelor medicale solicitate este necesară prezentarea cardului de sănătate.

Cardul de sănătate este un document personal care nu trebuie înstrăinat. El nu trebuie să rămână niciodată la furnizorul de servicii medicale. Fiecare utilizare a cardului de sănătate reprezintă autorizarea efectuării unei plăţi din fondul de sănătate pentru un serviciu medical efectuat în numele asiguratului. (Hotărârea Guvernului nr 00/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015; Normele metodologice de aplicare a contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 –2015, conţin reglementări privind modul în care va fi utilizat cardul naţional de sănătate.)

b) un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist.
Numărul biletelor de tratament balnear gratuit care se acordă adulţilor cu handicap se stabileşte proporţional cu numărul potenţialilor beneficiari faţă de numărul total al biletelor de tratament balnear gratuit stabilite prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat.(art.11 Legea nr 48/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

Asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia, în condiţiile Legii nr 63/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, de prestaţii privind tratamentul balnear, altul decât cel care, potrivit legii, se suportă de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Cererea pentru acordarea biletului gratuit de tratament balnear se depune la casele teritoriale de pensii şi este însoţită de următoarele documente:

1. copie de pe actul de identitate;
2. copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
3. recomandare medicală emisă de medicul de familie sau medicul specialist. (art 9 din HG.268/2007 Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr 48/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap).

Persoanele cu dizabilități  beneficiază de bilete de tratament balnear, dacă dovedesc îndeplinirea Criteriilor de acordare a biletelor de tratament balnear, prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cuprinse în Ordinul emis de Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice împreună cu conducerile Caselor de Pensii Sectoriale.

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlul gratuit, pentru beneficiarii de drepturi acordate persoanelor cu handicap în baza Legii nr.448/2006,  precizate în Ordinul Casei Naționale de Pensii de aprobare a Criteriilor de acordare a biletelor de tratament balnear prin sistemul organizat și administrat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice sunt următoarele:
 
1. dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani;
2. gradul de handicap al solicitantului;
3. cuantumul veniturilor realizate (cuantumul total brut al drepturilor de pensie + drepturi băneşti prevăzute de legi speciale + câştig brut de natură salarială realizat + venit asigurat pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale conform evidenţelor casei teritoriale de pensii).

c.servicii gratuite de cazare şi masă şi pentru însoţitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat în unităţile sanitare cu paturi, sanatorii şi staţiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, asigurate de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. (art.11 Legea nr 48/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

Însoţitorul  copilului cu handicap grav, trebuie să depună, la Casa Judeţeană de Pensii din localitatea de domiciliu, Compartimentul bilete de tratament, o cerere însoţită de documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare unui bilet gratuit de tratament balnear:
actul de identitate (copie); biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate aflat în relaţii contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate (copie, cu prezentarea actului original); Certificatul de încadrare în grad de dizabilitate pentru copii cu deficienţe (până la vârsta de 18 ani) precum şi Planul  de recuperare a copilului cu dizabilităţi (acces la servicii de specialitate recuperare, terapie), eliberat de Comisia pentru Protecţia Copilului .


Numele tau: Adresa de e-mail:
Dreptul persoanelor cu dizabilitati la Ocrotirea sanatatii, prevenire, tratament si recuperare
Articol - Dreptul persoanelor cu dizabilitati la Ocrotirea sanatatii, prevenire, tratament si recuperare
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi - Sănătatea Statele Părţi vor nbsp a Furniza persoanelor cu dizabilităţi aceeaşi gamă d
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...