Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Legislatie

Dreptul persoanelor cu dizabilitati

Publicat: / Actualizat: /
Dreptul persoanelor cu dizabilitati
'Afiș articol "Dreptul persoanelor cu dizabilitati"
Statele Părţi recunosc faptul că fiecare fiinţă umană are dreptul inalienabil la viaţă şi Statele Părţi vor lua toate măsurile necesare pentru a se ...
Publicat: / Actualizat:
1.995 vizionări
2
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Dreptul persoanelor cu dizabilitati” — Statele Părţi recunosc faptul că fiecare fiinţă umană are dreptul inalienabil la viaţă şi Statele Părţi vor lua toate măsurile necesare pentru a se ...

trimite

• Statele Părţi recunosc faptul că fiecare fiinţă umană are dreptul inalienabil la viaţă şi Statele Părţi vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele cu dizabilităţi se bucură efectiv de acest drept în condiţii de egalitate cu ceilalţi.
• Statele Părţi recunosc faptul fiecare persoană cu dizabilităţi are dreptul de a-i fi respectată integritatea fizică şi mentală, în condiţii de egalitate cu ceilalţi.
• Statele Părţi recunosc faptul că persoanelor cu dizabilităţi au dreptul de a trăi în comunitate, cu şanse egale cu ale celorlalţi și vor lua măsuri eficiente şi adecvate pentru a se asigura că persoanele cu dizabilităţi se bucură pe deplin de acest drept şi de deplina integrare în comunitate şi participare la viaţa acesteia, inclusiv asigurându-se că persoanele cu dizabilităţi au posibilitatea de a-şi alege locul de reşedinţă, unde şi cu cine să trăiască, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, şi nu sunt obligate să trăiască într-un anume mediu de viaţă.
• Statele Părţi recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la un standard adecvat de viaţă pentru ele şi familiile lor, inclusiv la alimentaţie, îmbrăcăminte şi locuinţă adecvate şi la îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de trai şi vor lua măsurile adecvate pentru a proteja şi promova exercitarea acestui drept fără discriminare pe criterii de dizabilitate inclusiv pentru a-i asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi la programele publice de locuinţe.

Legea nr 48/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Locuinţă

Art 0

(1)În vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la obţinerea unei locuinţe, autorităţile publice au obligaţia să ia măsuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru închirierea, la nivelurile inferioare, a locuinţelor care aparţin domeniului public al statului ori unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia.
(2)Persoanele cu handicap grav beneficiază de următoarele drepturi:
a)acordarea unei camere de locuit, suplimentar faţă de normele minimale de locuit prevăzute de lege, pe baza contractelor de închiriere pentru locuinţele care aparţin domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia;
b)scutirea de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia şi care sunt în folosinţa acestor persoane.
(3)Beneficiază de prevederile alin. (2) şi familia sau reprezentantul legal pe perioada în care are în îngrijire un copil ori un adult cu handicap grav.
(4)Beneficiază de prevederile alin. (2) lit. b) şi adultul cu handicap accentuat.

Legea locuinței Legea 114/1996 actualizată 2011
Locuinţa socială - locuinţă care se atribuie cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii, a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei.

Art 9

Locuinţele sociale aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale

Art 2

• Au acces la locuinţă socială, în vederea închirierii, familiile cu un venit mediu net lunar realizat în ultimele 12 luni sub nivelul venitului net lunar pe familie, pentru care se acordă ajutor social potrivit legii, majorat cu 10%.
Nivelul minim astfel calculat va fi corectat periodic de Guvern, în funcţie de evoluţia situaţiei economice şi sociale, începând cu anul 1996.
Venitul net lunar pe familie se stabileşte pe baza declaraţiei de venit şi a actelor doveditoare, potrivit prevederilor legale.
Declaraţiile de venit, făcute cu nesinceritate, atrag răspunderea materială sau penală, după caz.

Art 3

Locuinţele sociale se repartizează de către consiliile locale pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, în condiţiile prevederilor prezentului capitol, şi de ele pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilită de consiliile locale, următoarele categorii de persoane:
• tinerii căsătoriţi care au fiecare vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani;
• invalizii de gradul I şi II, persoanele cu handicap;
• pensionarii;
• veteranii şi văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii nr 2/1990, republicată, şi ai Decretului-lege nr 18/1990, republicat;
• alte persoane sau familii îndreptăţite.
În cadrul fiecărui criteriu şi a ordinii de prioritate se vor avea în vedere:
• condiţiile de locuit ale solicitanţilor;
• numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitanţii;
• starea sănătăţii solicitanţilor sau a unor membri ai familiilor acestora;
• vechimea cererilor;
• salariul net, sub cel mediu

Art 4

Contractul de închiriere se încheie de către primar sau de către o persoană împuternicită de acesta cu beneficiarii stabiliţi de consiliul local, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale.
Nivelul chiriei nu va depăşi 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferenţa până la valoarea nominală a chiriei, calculată potrivit art 1, va fi subvenţionată de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde este situată locuinţa socială.

Art 5

Titularul contractului de închiriere este obligat să comunice primarului, în termen de 30 de zile, orice modificare produsă în venitul net lunar al familiei acestuia, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere.
În cazurile în care venitul net lunar pe familie s-a modificat, autoritatea administraţiei publice locale va opera modificarea chiriei şi a subvenţiei acordate, cuvenite proprietarului.

Art 6

Contractul de închiriere se poate rezilia:
a) în condiţiile prevăzute la art 4 din prezenta lege:la cererea chiriaşului, cu condiţia notificării prealabile într-un termen de minimum 60 de zile;la cererea proprietarului, atunci când chiriaşul nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutiv;
chiriaşul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, clădirii în care este situată aceasta, instalaţiilor, precum şi oricăror alte bunuri aferente lor, sau dacă înstrăinează fără drept părţi ale acestora;
• chiriaşul are un comportament care face imposibilă convieţuirea sau împiedică folosirea normală a locuinţei;
• chiriaşul nu a respectat clauzele contractuale;
b) în cazul în care venitul mediu net lunar pe familie, realizat în 2 ani fiscali consecutivi, depăşeşte cu peste 20% nivelul minim prevăzut la art 2 din prezenta lege, iar titularul contractului de închiriere nu a achitat valoarea nominală a chiriei în termen de 90 de zile de la comunicare.

Art.47

Locuinţele sociale realizate potrivit prezentei legi nu pot fi vândute.

Art 8

Nu pot beneficia de locuinţe sociale, potrivit prezentei legi, persoanele sau familiile care:
a) deţin în proprietate o locuinţă;
b) au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990;
c) au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
d) deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă.

Art 9


Beneficiarii locuinţelor sociale nu au dreptul să subînchirieze, să transmită dreptul de locuire sau să schimbe destinaţia spaţiului închiriat, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere şi a suportării eventualelor daune aduse locuinţei şi clădirii, după caz.
Locuinţa socială se repartizează de către consiliile locale pe baza unor criterii stabilite anual de acestea, în ordinea de prioritate a dosarelor.
În cadrul fiecărui criteriu şi a ordinii de prioritate se vor avea în vedere:
• condiţiile de locuit ale solicitanţilor;
• numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitanţii;
• starea sănătăţii solicitanţilor sau a unor membri ai familiilor acestora;
• vechimea cererilor;
• salariul net, sub cel mediu
Cine nu poate beneficia de locuinţă socială
Nu pot beneficia de o locuinţă socială următoarele categorii de persoane:
• persoanele care deţin în proprietate o locuinţă;
• au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990;
• au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
• deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat.

Potrivit Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr 14/1996:

Art 21

(1)În vederea soluționării cererilor privind repartizarea unei locuințe sociale, autoritățile administrației publice locale vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidență şi pentru analiza solicitărilor primite.
În acest scop prin hotărâri ale consiliilor locale se vor constitui comisii de analiză a solicitărilor de locuințe sociale şi se vor stabili şi da publicității, prin afişare la sediul primăriilor, criteriile în baza cărora se repartizează locuințele sociale, actele justificative necesare care însoțesc cererea şi locul de primire a cererilor.

(2)Comisiile constituite vor analiza până la data de 1 noiembrie a anului în curs cererile pentru locuințele sociale şi vor prezenta spre aprobare consiliilor locale lista cuprinzând solicitanții îndreptăți să primească în anul următor o locuință socială, în ordinea de prioritate stabilită. După aprobare listele se vor afişa la sediile primăriilor.

(3)Contestațiile împotriva hotărârilor consiliilor locale cu privire la listele de acordare a locuințelor
sociale se vor adresa instanței de contencios administrativ competente, potrivit legii.

Art 22

În limita numărului şi structurii locuințelor sociale disponibile consiliile locale vor emite repartiții în ordinea stabilită în lista de priorități rămasă definitivă. Repartizarea locuințelor de necesitate se va efectua în baza criteriilor şi în condițiile stabilite de consiliile locale conform legii.(art 1 alin (1) (2) (3) și art 22 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr 14/1996)

Art 3

În vederea încheierii contractului de închiriere pentru locuințe sociale,beneficiarii de repartiții vor prezenta următoarele documente:
a) repartiția emisă de consiliul local;
b) buletinul/cartea de identitate;
c) declarație şi adeverință de venit net lunar realizat pe ultimele 12 luni, pentru fiecare dintre membrii familiei care realizează venituri;
d) alte documente, după caz, din care pot să rezulte unele drepturi pe care le-au dobândit în legătură cu închirierea locuinței.

Numele tau: Adresa de e-mail:
Dreptul persoanelor cu dizabilitati
Articol - Dreptul persoanelor cu dizabilitati
Statele Părţi recunosc faptul că fiecare fiinţă umană are dreptul inalienabil la viaţă şi Statele Părţi vor lua toate măsurile necesare pentru a se
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...