Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Legislatie

EVALUAREA PERSOANELOR CU HANDICAP

Publicat: / Actualizat: /
EVALUAREA PERSOANELOR CU HANDICAP
'Afiș articol "EVALUAREA PERSOANELOR CU HANDICAP"
Reglementarea general dată prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial nr...
Publicat: / Actualizat:
2.734 vizionări
1
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “EVALUAREA PERSOANELOR CU HANDICAP” — Reglementarea general dată prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial nr...

trimite

Reglementarea general dată prin Legea nr 48/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial nr /2008,  a primit spre aplicare un nou Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Regulamentul a fost aprobat prin Ordinul  MMFPSPV nr 261/2016, publicat în Monitorul oficial  nr 75/2016, din 28 iulie,  dată  de la care s-a abrogat regulamentul anterior nr .299/2012.

Comisia de evaluare

Încadrarea în grad şi tip de handicap a copiilor cu handicap se face de comisia pentru protecţia copilului.

Gradele de handicap sunt: uşor, mediu, accentuat şi grav.

Tipurile de handicap  sunt:  fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, Comisia de evaluare stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap şi perioada de valabilitate a certificatului, după caz, data ivirii handicapului, orientarea profesională a adultului cu handicap, pe  baza raportului  de  evaluare complexa  elaborat de serviciul de evaluare complexă.

Comisia are, între altele, şi obligaţia de a informa adultul cu handicap sau pe reprezentantul legal al acestuia cu privire la măsurile  de protecţie stabilite şi obligaţiile ce le revin.
Pentru persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau structural-anatomice  într-un  stadiu  ireversibil  şi care nu pot urma  programe  de  recuperare, Comisia de evaluare  stabileşte  un  termen permanent de valabilitate  a certificatului fără a fi necesară prezentarea  acestora la  reevaluările  periodice.
Încadrarea sau respingerea încadrării în grad şi tip de handicap se atestă prin  certificat emis de către comisiile de evaluare.

Eliberarea certificatului este scutită de taxa de timbru.

Odată cu emiterea certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap, comisia de evaluare elaborează şi programul individual de reabilitare şi integrare sociala  a adultului cu handicap.
În vederea exercitării atribuţiilor comisiei de evaluare, în cadrul direcţiilor generale de asistenţă sociala şi protecţia copilului  judeţene, respectiv  locale ale sectoarelor municipiului  Bucureşti funcţionează serviciul de evaluare complex  a persoanelor  adulte cu handicap.

Procedura de soluţionare a contestaţiilor:

Certificatele pot fi contestate  de titularii acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare  Comisia superioară.

Comisia  superioară  de evaluare a persoanelor adulte  cu handicap funcţionează în cadrul Autorităţii  Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi are rol  decisional în soluţionarea contestaţiilor la certificatele de încadrare  în  grad şi tip de handicap, emise de comisiile de evaluare ale persoanelor  adulte cu handicap judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Contestaţiile la certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap se depun numai la secretariatul  comisiei de evaluare care a eliberat documentul sau la registratura ANPD.

IMPORTANT  DE REŢINUT este că se considera contestaţii inclusive petiţiile depuse la orice autoritate publica şi aduse la cunoştinţa ANPD din care rezultă nemulţumirea persoanei cu privire la certificatul de încadrare în grad de handicap.

Contestaţia depusă la secretariatul comisiei de evaluare se transmite Comisiei superioare în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare.

Termenul de soluţionare a contestaţiilor curge de la data înregistrării dosarului în Dosarul persoanei  cuprinde  obligatoriu, în copie, următoarele  documente: certificatul de încadrare  în grad  şi tip de handicap contestat,  documentele care au stat la baza evaluării sociale, medicale şi psihologice,  raportul de evaluare complexa şi orice alte documente care au determina tstabilirea încadrării în grad şi tip de handicap.

Secretariatul Comisiei superioare verifică respectarea termenului legal de depunere de 30 de zile de la comunicarea certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap.
Comisia superioară soluţionează contestaţiile în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare.

În situaţia în care contestaţia a fost depusă în afara  termenului legal de depunere, aceasta se respinge ca tardiv  introdusă,  prin  comunicarea în scris de secretariatul  Comisiei superioare  atât  contestatarului, cât şi comisiei de evaluare, după caz, a unui răspuns, în termen de 15 zile de la data înregistrării în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare.

Comisia superioară va analiza documentele care au stat la baza încadrării în grad şi tip de handicap, pronunţându-se cu privire la contestaţia formulată prin decizie de admitere sau de respingere a contestaţiei.

Decizia Comisiei superioare trebuie să cuprindă o justificare/motivare cu precizarea capitolelor din criteriile medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap sau a documentelor necesare, după caz, şi va fi transmisă comisiei de evaluare prin poştă.
Comisia de evaluare are obligaţia de a aduce decizia la cunoştinţa contestatarului în termen de 5 zile de la primirea documentelor.

În cazul admiterii, Comisia superioară emite decizia de admitere a contestaţiei, stabilind încadrarea în grad şi tip de handicap şi documentaţia necesară revizuirii certificatului de încadrare în grad de handicap, exceptând deciziile emise cu termen de valabilitate permanent.

În cazul respingerii, Comisia superioară emite decizia de respingere a contestaţiei, caz în care se disting următoarele situaţii:
•    Comisia superioară menţine încadrarea în grad şi tip de handicap dacă se constată respectarea criteriilor medico- psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap;
•    Comisia superioară propune reevaluarea, în vederea încadrării corespunzătoare/neîncadrării într-un grad de handicap, serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, dacă există suspiciuni cu privire la respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, solicitând completarea dosarului cu noi documente sau în baza documentelor existente deja în dosar.

Valabilitatea Deciziei de admitere a contestaţiei începe de la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap care a fost contestat la Comisia superioară.
Valabilitatea Deciziei de respingere a contestaţiei începe de la data emiterii acesteia.

Procedura de reevaluare

Procedura de reevaluare se poate face ca urmare a unei acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului fiind urmată de recomandări motivate cu privire la reevaluarea persoanelor cu handicap, recomandări care sunt înregistrate în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare.

În termen de 10 zile de la primirea documentelor, în urma analizării, Comisia superioară emite decizia de reevaluare, prin care dispune începerea procedurii de reevaluare.

Se pot prezenta la reevaluare numai acele persoane cu handicap care au fost înştiinţate de serviciul de evaluare complex în acest sens.

Reevaluarea persoanei se face de către serviciul de evaluare complexă din cadrul direcţiei generale de asistenţă sociala şi protecţia copilului, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării deciziei de reevaluare la registratura acesteia.

În cazul în care persoana supusă reevaluării nu se prezintă la a doua convocare a serviciului de evaluare complexă, directorul direcţiei generale de asistenţă sociala şi protecţia copilului dispune, prin act administrativ, suspendarea dreptului de asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale.

Specialiştii din serviciul de evaluare complexă analizează documentele din dosar, examineazăpersoana, iarconcluziile, împreună cu motivareaacestora, le vorcuprindeînraportul de reevaluare.

Raportul de reevaluare cuprinde recomandări cu privire la încadrarea sau neîncadrarea în grad de handicap.

În urma reevaluării, raportul de reevaluare, referatul şi dosarul completat vor fi înaintate Comisiei superioare în termen de 5 zile de la data efectuării reevaluării.

Comisia superioară emite decizia de încadrare sau decizia de neîncadrare în grad şi tip de handicap, corespunzătoare fiecărui caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea documentelor în registrul de corespondenţă al acesteia.

În cazul în care persoana nu se prezintă la reevaluare în termenul prevăzut de 60 de zile lucrătoare, după expirarea acestui termen, serviciul de evaluare complexă va transmite raportul de reevaluare însoţit de referat în termen de 5 zile, în baza cărora Comisia superioară va emite decizie de neîncadrare în grad şi tip de handicap.


Numele tau: Adresa de e-mail:
EVALUAREA PERSOANELOR CU HANDICAP
Articol - EVALUAREA PERSOANELOR CU HANDICAP
Reglementarea general dată prin Legea nr 448 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată în Monitorul Oficial nr
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...