Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Legislatie

Facilitati fiscale pentru persoane cu dizabilitati

Publicat: / Actualizat: /
Facilitati fiscale pentru persoane cu dizabilitati
'Afiș articol "Facilitati fiscale pentru persoane cu dizabilitati"
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi - Standarde de viaţă şi de protecţie socială adecvate   1. Statele Părţi recunosc dreptu...
Publicat: / Actualizat:
6.557 vizionări
7
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Facilitati fiscale pentru persoane cu dizabilitati” — Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi - Standarde de viaţă şi de protecţie socială adecvate   1. Statele Părţi recunosc dreptu...

trimite

Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi - Standarde de viaţă şi de protecţie socială adecvate
 
1. Statele Părţi recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la un standard adecvat de viaţă pentru ele şi familiile lor, inclusiv la alimentaţie, îmbrăcăminte şi locuinţă adecvate şi la îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de trai şi vor lua măsurile adecvate pentru a proteja şi promova exercitarea acestui drept fără discriminare pe criterii de dizabilitate.
 
2. Statele Părţi recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la protecţie socială şi posibilitatea de a se bucura de acest drept fără discriminare pe criterii de dizabilitate şi vor lua măsurile adecvate pentru a proteja şi promova respectarea acestui drept, inclusiv măsuri pentru:
 
(a) A asigura accesul egal al persoanelor cu dizabilităţi la servicii de apă potabilă şi a asigura accesul la servicii adecvate şi accesibile ca preţ, la dispozitive şi alte tipuri de asistenţă pentru nevoile aferente dizabilităţii;
(b) A asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi, în special al femeilor, fetelor şi al persoanelor vârstnice cu dizabilităţi, la programe de protecţie socială şi de diminuare a sărăciei;
(c) A asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi şi al familiilor lor care trăiesc în sărăcie, la asistenţă financiară din partea statului, pentru cheltuieli legate de dizabilităţi, inclusiv formare, consiliere, asistenţă financiară şi servicii de îngrijire temporară adecvate;
(d) A asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi la programele publice de locuinţe;
(e) A asigura accesul egal al persoanelor cu dizabilităţi la programele de pensionare şi la beneficiile aferente.
Legea nr 48/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -Facilităţi:art 26
b)scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren;
(modificat prin art 56 din Codul fiscal 2016 - nu se datorează impozit/taxă pe: clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate și art 64 - nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru: terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate).

Acte necesare pentru scutirea de impozit pe clădire și terenul aferent acesteia - pentru persoanele cu handicap se depun la Direcția  Generală de  Impozite și Taxe  Locale
Documente necesare: cerere scrisă copie BI/CI copie certificat de casatorie (dupa caz) copie certificat de handicap + original pt. autentificare

c)scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor, adaptate handicapului (modificat prin art 469 din Codul fiscal 2016 - nu se datorează impozitul pentru mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea  sau coproprietatea reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului).

d)scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora ( modificat prin Legea nr 27/2015 privind Codul fiscal -ultima actualizare Legea nr 58 din 31 decembrie 2015, art 0)

e)scutire de la plata taxei hoteliere.
pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei hoteliere, persoanele cu handicap grav sau accentuat trebuie să facă dovada cu actul de identitate şi documentul care atestă încadrarea în grad de handicap. (Hotărâre nr 68/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 48/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - art 6)
art.27 alin 1 - persoanele cu handicap grav sau accentuat, părinţii care au în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav ori accentuat pot contracta un credit, a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vărstnice  la bugetele direcţiilor generale de asistenta sociala şi protecţia copilului judeţene,respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza unui contract privind angajamentul de plata a dobânzii pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depăşească 10 ani.
Pentru contractarea creditului se depun la Direcţia Generala de Asistenţă socială şi protecţia Copilului judetene, respectiv locale a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul persoana cu handicap grav sau accentuat urmatoarele documente:
•a) cerere;
•b) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
•c) copie de pe documentul de identitate;
•d) declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că respectă prevederile art 7 din lege şi că nu a mai beneficiat de astfel de credite;
•e) declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că va comunica la DGASPC orice actualizare a certificatului de încadrare sau orice modificare a domiciliului;
•f) copie de pe hotârea judecătorească de punere sub interdicţie sau de pe dispoziţia de tutelă/curatelă, unde este cazul în urma analizării documentelor depuse, DGASPC eliberează solicitantului o adeverinţă privind acordul plăţii dobânzii la creditul obţinut în temeiul prevederilor art 7 din lege; după obţinerea adeverinţei, solicitantul se adresează unei unităţi bancare în vederea obţinerii creditului; în urma acceptului de creditare din partea unităţii bancare, DGASPC va încheia un angajament de plată a dobânzii, pe baza contractului de credit şi a graficului de rambursare ; graficul de rambursare a creditului se depune la DGASPC ori de câte ori acesta suportă modificări plăţile efectuându-se în baza ultimului grafic de rambursare depus; în situaţia în care beneficiarul creditului înregistrează restanţe la rambursarea acestuia, dobânda aferentă creditului se va suporta de către acesta.
art.28 alin1- persoanele cu handicap, deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanele care le au în îngrijire beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr 5/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 24/2002, cu modificările şi completările ulterioare (modificat prin Legea nr.193/2015 alin 1-persoanele cu handicap, precum şi însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, deţinători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, ( rovinieta) prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr 5/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 24/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Scutirea prevăzută la se aplică pentru un singur autoturism deţinut de fiecare din persoanele îndreptăţite potrivit prevederilor alin. (1).

Pentru obţinerea rovinietei, trebuie depusă o cerere, împreună cu copii după următoarele documente: documentul care atestă încadrarea în grad de handicap; actul de identitate şi certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autoturismului. Acestea vor fi depuse la primăria din localitatea de domiciliu/reşedinţă sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Cererile depuse la primării sunt centralizate şi apoi trimise, până în data de 10 a lunii următoare,  către DGASPC. Cererile sunt direcţionate către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR), instituţie care eliberează rovinietele solicitate.

Între direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A se încheie anual convenţii tripartite

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A, în temeiul convenţiilor tripartite care se încheie anual între direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.,  va elibera rovinietele solicitate către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, până în ultima zi lucrătoare a acelei luni.(Normă metodologică din 14/03/2007de aplicare a prevederilor Legii nr 48/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap art 5, alin 1,2,3,4,5)

• Legea nr 27/2015 privind Codul fiscal 2016 ultima actualizare Legea nr 58 din 31 decembrie 2015, art 0 ) scutire de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili 1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, sunt scutite de la plata impozitului pentru venituri realizate din:

a) activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere;
b) salarii și asimilate salariilor, prevăzute la art 6 alin. (1) - (3);
c) pensii;
d) activități agricole, silvicultură și piscicultură, altele decât cele prevăzute la art 05, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică;persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat beneficiază de scutiri de la plata impozitului din activităţi independente, salarii, pensii şi unele activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură.art 6: veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.

Sunt considerate venituri comerciale veniturile din activităţi de producţie,comerţ sau prestări de servicii ale contribuabililor, din prestări de servicii, altele decât cele prevăzute la alin. (3), precum şi din practicarea unei meserii.

Constituie venituri din profesii libere veniturile obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii.

Scutirea de la plata impozitului pe venit se aplică pentru veniturile realizate începând cu data încadrării contribuabilului în gradul de handicap grav sau accentuat, conform documentelor justificative. Pentru a beneficia de dreptul la scutire, contribuabilii au obligaţia de a depune la organul fiscal competent documentele care atestă încadrarea în gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate în original şi în copie, organul fiscal competent păstrând copia după ce verifică conformitatea cu originalul.

Venitul net din activităţi independente desfăşurate de persoana fizică cu handicap grav sau accentuat, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, se reduce proporţional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului. Plăţile anticipate de impozit vor fi calculate pentru venitul net anual redus proporţional cu numărul de zile.

Regula se aplică atât în cazul contribuabilului încadrat, în cursul perioadei impozabile, în gradul de handicap grav sau accentuat, cât şi în cazul contribuabilului care în cursul perioadei impozabile nu se mai încadrează în gradul de handicap respectiv, potrivit legii.


Numele tau: Adresa de e-mail:
Facilitati fiscale pentru persoane cu dizabilitati
Articol - Facilitati fiscale pentru persoane cu dizabilitati
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi - Standarde de viaţă şi de protecţie socială adecvate nbsp 1 Statele Părţi recunosc dreptu
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...