Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Legislatie

Metodologia de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati pentru anul 2016

Publicat: / Actualizat: /
Metodologia de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati pentru anul 2016
'Afiș articol "Metodologia de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati pentru anul 2016"
Ministrul Muncii, Ana Costea, a semnat Ordinul nr. 61, in  14.01.2016, privind aprobarea Metodologiei de selectare și finanțare a proiectelor în domeniu...
Publicat: / Actualizat:
3.045 vizionări
2
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Metodologia de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati pentru anul 2016” — Ministrul Muncii, Ana Costea, a semnat Ordinul nr. 61, in  14.01.2016, privind aprobarea Metodologiei de selectare și finanțare a proiectelor în domeniu...

trimite

Ministrul Muncii, Ana Costea, a semnat Ordinul nr 1, in  14.01.2016, privind aprobarea Metodologiei de selectare și finanțare a proiectelor în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități pentru anul 2016.

Este pentru prima dată în ultimii cinci ani când acest ordin apare în luna ianuarie astfel încât organizațiile neguvernamentale acreditate ca furnizori de servicii sociale cu activitate în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități au timp suficient să depună proiecte care pot fi finanțate de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, din fonduri publice alocate de la bugetul de stat cu această destinație prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Aceste proiecte trebuie să aibă drept obiectiv creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități și respectarea prevederilor Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

ORDIN NR 1, din  14.01.2016, privind aprobarea Metodologiei de selectare și finanțare a proiectelor în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități pentru anul 2016.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr 3 din 25 ianuarie 2016.

Având în vedere: Art 9 alin.(2) din Legea nr 48/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr 68/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 48/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr 50/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr 8/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 15/2003, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr 67/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale; Ordonanța de urgență a Guvernului nr 4/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 37/2006, cu modificările și completările ulterioare,    Hotărârea Guvernului nr 44/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;    Hotărârea Guvernului nr 0/2015 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități cu modificările și completările ulterioare;    Nota  nr 03/ANPD/07.01.2016, a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități.
În temeiul art 8. alin (3) din Hotărârea Guvernului nr 44/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice,  cu modificările și completările ulterioare, ,

ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emite următorul O R D I N:
Art Se aprobă Metodologia de selectare și finanțare a proiectelor în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități pentru anul 2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministru, Claudia-Ana COSTEA
Anexă la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr 1/14.01.2016.

 METODOLOGIA de selectare și finanțare a proiectelor în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități pentru anul 2016:

Art . - Proiectele finanțate de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, denumită în continuare Autoritatea finanțatoare, din fonduri publice alocate de la bugetul de stat cu această destinație prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, sunt menite să determine creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități și vor respecta prevederile Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Art . - (1) Pot primi fonduri necesare finanțării proiectelor organizații neguvernamentale acreditate ca furnizori de servicii sociale cu activitate în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități.
   (2) Proiectele pot fi realizate în nume propriu sau în parteneriat cu alți furnizori de servicii sociale publici sau privați, acreditați în condițiile legii.

Art . – (1) Sunt finanțate proiecte ce corespund următorului obiectiv specific stabilit de Autoritatea finanțatoare: asigurarea accesului persoanelor adulte cu dizabilități la alternative de tip familial la protecția instituționalizată, în vederea promovării condițiilor de viață independentă și integrare în comunitate.
   
(2) Activități eligibile reprezintă înființarea de servicii sociale de tip centre de zi sau locuințe protejate, corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilități.
   
Art . - (1) Finanțarea nerambursabilă a proiectelor se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, organizată de către Autoritatea finanțatoare.
   (2) Etapele procedurii de selecție sunt:
   a) publicarea anunțului de participare;
   b) publicarea pe site-ul propriu, de către Autoritatea finanțatoare anpd.gov.ro a documentației pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect;
   c) depunerea propunerilor de proiecte la registratura Autorității finanțatoare (Calea Victoriei nr 94, sectorul 1, cod  poștal 010097, București);
   d) verificarea conformității administrative, a eligibilității și îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară;
   e) evaluarea propunerilor de proiecte din punctul de vedere al ofertei tehnice și financiare;
   f) efectuarea vizitelor de precontractare;
   g) comunicarea rezultatelor;
   h) încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă;
   i) publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă.

Art . - (1) Autoritatea finanțatoare publică anunțul de participare la selecția publică de proiecte în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian central și pe site-ul propriu, anpd.gov.ro În anunțul de participare este menționată data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.
   (2) Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunțului de participare.
   (3) Din motive temeinice, Autoritatea finanțatoare are dreptul de a reduce numărul de zile prevăzut la alin.(2) dar nu la mai puțin de 15 zile, cu motivația corespunzătoare cuprinsă în anunțul de participare.

Art . - (1) Numărul de solicitanți la sesiunea de selecție publică de proiecte nu este limitat.
   (2) Autoritatea finanțatoare va repeta procedura de selecție de proiecte în cazul în care există un singur participant.
   (3) În cazul în care, în urma repetării procedurii, numai un participant a depus propunerea de proiect, Autoritatea finanțatoare are dreptul de a atribui contractul de finanțare nerambursabilă acestuia, în condițiile în care îndeplinește cerințele din documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect.

Art . - (1) Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect este aprobată prin ordin al conducătorului Autorității finanțatoare și cuprinde în principal următoarele informații:
   a) informații generale privind Autoritatea finanțatoare;
   b) cerințele minime de calificare solicitate de Autoritatea finanțatoare și documentele care urmează să fie prezentate de solicitant pentru îndeplinirea cerințelor respective;
   c) termenii de referință;
   d) instrucțiuni privind datele-limită care trebuie respectate și formalitățile care trebuie îndeplinite;
   e) instrucțiuni privind modul de elaborare și de prezentare a propunerii tehnice și financiare;
   f) informații privind criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;
g) modelul contractului de finanțare nerambursabilă.
   (2) Ulterior publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului conducătorului Autorității finanțatoare privind aprobarea Metodologiei de selectare și finanțare a proiectelor în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități pentru anul 2016, Autoritatea finanțatoare publică pe site-ul anpd.gov.ro documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect.

Art . - Autoritatea finanțatoare are dreptul, prin corrigendum, să completeze documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect și este obligată să comunice prin postarea pe site-ul anpd.gov.ro și orice astfel de completare, ultima fiind postată cu maximum 8 zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.

Art . - Propunerea de proiect se depune la sediul Autorității finanțatoare din municipiul București, Calea Victoriei nr 94, sectorul 1, până la data-limită prevăzută în anunțul de participare, cu respectarea cerințelor din documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect.

Art 0. - (1) Componența nominală a comisiei de evaluare a proiectelor, denumită în continuare comisie, se stabilește prin decizie a conducătorului Autorității finanțatoare.
   (2) Proiectele depuse sunt selectate de comisie în termen de 20 de zile calendaristice de la data deschiderii propunerilor de proiect.
   (3) În cazuri temeinic motivate, Autoritatea finanțatoare poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile.
   (4) În cadrul procesului de selectare, comisia poate solicita clarificări de la solicitanți.
   (5) Departajarea propunerilor de proiecte se realizează în baza punctajului obținut conform criteriilor aplicate pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, cuprinse în documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect.
   (6) Comisia întocmește și înaintează conducătorului Autorității finanțatoare, spre aprobare, raportul în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, precum și cuantumul finanțării ce urmează a fi acordat fiecărui proiect, în limita fondurilor publice alocate în acest sens.
   (7) Rezultatul selecției se comunică în scris solicitanților, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării raportului comisiei, cu precizarea motivelor respingerii.
   (8) Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției se poate face în cel mult 7 zile calendaristice de la data comunicării rezultatelor selecției, urmând ca Autoritatea finanțatoare să le soluționeze în cel mult 5 zile lucrătoare de la data limită de depunere a contestațiilor.
    (9) Soluționarea contestațiilor se realizează de o comisie de contestații a cărei componență nominală este aprobată prin decizie a conducătorului Autorității finanțatoare.
   (10) Pentru fondurile necontractate, Autoritatea finanțatoare poate iniția o nouă selecție publică de proiecte.

Art 1. - (1) Contractele de finanțare nerambursabilă se încheie între Autoritatea finanțatoare, în calitate de finanțator, și solicitant, în calitate de beneficiar, și se semnează numai după împlinirea termenului de așteptare de 11 zile calendaristice de la data transmiterii comunicării privind rezultatul selecției propunerilor de proiecte.
   (2) Modelul-cadru de contract de finanțare nerambursabilă se constituie anexă la documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect.
   (3) Contribuția beneficiarului la realizarea proiectului este de minimum 10%, în bani, din valoarea finanțării nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanțatoare.
   (4) Existența unor surse de finanțare, altele decât cele ale Autorității finanțatoare și ale solicitantului, îl obligă pe solicitant la menționarea explicită a acestora, a destinației fondurilor și a cuantumului resurselor atrase.
   (5) Pentru aceeași activitate, un solicitant nu poate contracta decât o singură finanțare nerambursabilă de la Autoritatea finanțatoare în decursul unui an fiscal.

Art 2. - (1) Autoritatea finanțatoare are obligația de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunț de atribuire a contractului sau a contractelor de finanțare nerambursabilă, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încheierii.
   (2) Finanțarea nerambursabilă se efectuează în raport cu realizarea activităților proiectului și cheltuielilor aferente. Virarea sumelor prevăzute în contractul de finanțare nerambursabilă se va face, la cererea beneficiarilor, pe măsură ce aceștia înaintează rapoartele cu privire la activitățile desfășurate, prevăzute în documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect, însoțite de documentele justificative.
   (3) Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr 4/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr 37/2006, cu modificările și completările ulterioare.
   (4) Plata finală de 10% se acordă după îndeplinirea de către beneficiarul finanțării a tuturor obiectivelor prevăzute în proiect, prezentarea și validarea raportului final de activitate, prezentarea și validarea raportului financiar final, dovada folosirii contribuției angajate prin contractul de finanțare nerambursabilă și finalizarea de către Autoritatea finanțatoare a etapelor de monitorizare.

Art 3. – (1) Monitorizarea implementării proiectelor și verificarea rapoartelor financiare referitoare la fondurile alocate pentru fiecare proiect din cadrul finanțării nerambursabile în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități se asigură de către Autoritatea finanțatoare, în conformitate cu metodologia de monitorizare aprobată prin ordin al conducătorului autorității finanțatoare.
(2) Metodologia de monitorizare include atribuțiile responsabililor cu monitorizarea proiectelor finanțate în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități și circuitul documentelor în activitatea de monitorizare, precum și procedura de decontare a cheltuielilor eligibile.

Art 4. (1) - Finanțarea acordată pentru derularea proiectelor se suspendă sau se sistează, după caz, în situația în care Autoritatea finanțatoare constată că fondurile alocate nu au fost utilizate conform clauzelor prevăzute în contractele de finanțare încheiate.
(2) Autoritatea finanțatoare poate cere, în condițiile în care clauzele contractuale nu au fost respectate de către beneficiar, restituirea, parțială sau integrală, a finanțării.
(3) Pe baza documentelor justificative, Autoritatea finanțatoare va deconta sumele cheltuite de beneficiar pentru implementarea proiectului, cu respectarea legislației în vigoare în domeniul bugetar.


Numele tau: Adresa de e-mail:
Metodologia de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati pentru anul 2016
Articol - Metodologia de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati pentru anul 2016
Ministrul Muncii Ana Costea a semnat Ordinul nr 61 innbsp 14012016 privind aprobarea Metodologiei de selectare și finanțare a proiectelor în domeniu
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...