Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Social

OBIECTIVELE ASUMATE DE DOAMNA ANA CLAUDIA COSTEA, MINISTRUL MUNCII

Publicat: / Actualizat: /
OBIECTIVELE ASUMATE DE DOAMNA ANA CLAUDIA COSTEA, MINISTRUL MUNCII
'Afiș articol "OBIECTIVELE ASUMATE DE DOAMNA ANA CLAUDIA COSTEA, MINISTRUL MUNCII"
Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ana Claudia Costea prezintă stadiul realizării obiectivelor asumate la preluarea m...
Publicat: / Actualizat:
925 vizionări
0
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “OBIECTIVELE ASUMATE DE DOAMNA ANA CLAUDIA COSTEA, MINISTRUL MUNCII” — Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ana Claudia Costea prezintă stadiul realizării obiectivelor asumate la preluarea m...

trimite

Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ana Claudia Costea prezintă stadiul realizării obiectivelor asumate la preluarea mandatului. Făcând referire la Planul general de acțiuni sectoriale pentru anul 2016, document publicat pe pagina web a ministerului Muncii, vă prezentăm următoarea situație:

1. Măsuri active de creștere a ratei de ocupare:
 •   Elaborarea Planului Național pentru Implementarea Garanției pentru Tineret 2016-2020; În curs de realizare, s-au primit contribuții de la ANOFM, BNS, Coaliția ONG-urilor pentru Tineret și Ministerul Educației (parțial). Se așteaptă contribuții de la alte ministere de linie.
 • Inițierea unor centre de competență sectorială pentru monitorizarea forței de muncă, pe sectoare de   activitate și calificări; În curs de realizare (centrele regionale de formare profesională sunt autorizate ca Centre de evaluare de competenţe profesionale. Pe viitor se vor face demersuri ca autorizările să se realizeze în acele domenii cu competitivitate crescută).
     • Monitorizarea serviciilor implementate de Serviciul Public de Ocupare (SPO) și introducerea indicatorilor de performanță standardizați, dezvoltați de Rețeaua SPO;
 - Realizat (se are în vedere că fiecare SPO să fie vizitat cel puţin o dată la doi ani de o echipă de evaluatori, care include experţi din alte SPO membre ale reţelei. Activităţile de evaluare, analiză şi învăţare comparativă începute în 2015 vor fi continuate în anul 2016, fiind planificate vizite de evaluare în Cipru, Estonia, Finlanda, Germania, Grecia, Islanda, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, România, Spania, Suedia şi Marea Britanie).
•  Dezvoltarea bazei de date integrată privind tinerii NEETs, care nu se află într-un sistem de educație, training sau angajare, cu vârste între 16-24 ani, înregistrați la SPO;
 - Realizat (Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a implementat în perioada 5 martie – 31 decembrie 2015, proiectul „Chance 4 NEET – Registrul electronic al tinerilor NEET”, POSDRU/180/4.1/S/155257, în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului - Cancelaria Prim-ministrului, Centrul Național de Pregătire în Statistică şi S.C. IT SYSTEMS INTERNAŢIONAL S.R.L.).
•  Realizarea profilării și segmentării clienților – persoane în căutarea unui loc de muncă înregistrate la ANOFM în vederea furnizării unor pachete personalizate de măsuri active; În curs de realizare,  are termen de realizare 31.12.2016.
•  Orientarea Serviciului Public de Ocupare către entitățile private prin realizarea de proiecte comune de burse a locurilor de muncă care să îmbine cererea cu oferta (bursa locurilor de muncă, primul loc de muncă);  Realizat, ANOFM  organizează Burse ale locurilor de muncă la cererea pieței muncii, dar și a angajatorilor.
• Simplificarea accesului angajatorilor la serviciile SPO, prin utilizarea sistemelor informatice dedicate (finanțare asigurată din cadrul fondurilor sociale europene și din bugetul asigurărilor de șomaj); Realizat, ANOFM a considerat deosebit de importantă utilizarea resurselor financiare oferite prin programele puse la dispoziție de FSE, în special POSDRU 2007-2014, Domeniul Major de intervenție 4- Modernizarea Serviciului Public de Ocupare. Apare astfel mecanismul unei burse a locurilor de muncă online într-un timp aproape de cel real, în sensul în care informația cu privire la locul vacant înscris de agentul economic pe portal devine instantaneu disponibilă tuturor celor interesați, iar aceștia pot deja să aplice pentru ocuparea acelui job. Pentru programarea 2014-2020, ANOFM a propus implementarea unui Proiect non – competitiv  în valoare de 30 mil. euro (135.000 mii lei) - Dezvoltarea/consolidarea sistemului informatic al SPO la nivel naţional.
• Elaborarea/dezvoltarea unui catalog integrat de servicii furnizate clienților prin care să se asigure monitorizarea serviciilor finanțate atât prin FSE, cât și din bugetul propriu. - Realizat, a fost elaborat catalogul de servicii oferite de ANOFM.
Termen de realizare: ianuarie - iunie 2016
•  Implementarea unui program național de ucenicie/stagii pentru absolvenții de învățământ superior în cadrul celor 10 sectoare economice ce constituie prioritățile Strategiei Naționale pentru Competitivitate (sursă de finanțare POCU 2014 – 2020). Implicarea ANOFM/AJOFM (Agenția Națională/Județeană de Ocupare a Forței de Muncă) în proiect se va face în parteneriat cu organizații sindicale/patronale reprezentative la nivel național; În curs de realizare, se așteaptă finanțarea prin POCU.
•   Parteneriate între ANOFM și actorii sociali pentru creșterea ocupării în rândul grupurilor afectate de șomaj structural: șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55 - 64 ani), persoane cu dizabilități, persoane cu nivel redus de educație; Realizat, ANOFM a încheiat protocoalele de colaborare cu Asociaţia Română a Agenţilor de Muncă Temporarăşi cu Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială  și a elaborat o Procedură pentru selectarea partenerilor în vederea implementării unor proiecte cu finanţare nerambursabilă.
•  Îmbunătățirea serviciilor de mediere a muncii, prin utilizarea instrumentelor inovative IT, dezvoltate de ANOFM în cadrul unor proiecte POSDRU 2007 – 2013. Realizat. A fost implementat un nou sistem informatic expert dedicat activității de bază a instituției, respectiv sistemul informatic eCardProfessional™ vers .0.  Acest sistem este construit pe o platformă browser-based, utilizat în rețeua ANOFM, accesat în intranetul instituției, oferind servicii de self-serving utilizatorilor din cadrul tuturor agențiilor județene sau a celor din cadrul agențiilor teritoriale sau locale.
 
2. Implementarea Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei (MENCS, MS, Consilii județene, ONG, UNICEF):
•    Implementarea pachetului minim de intervenție de servicii sociale pentru copiii și familiile acestora, care se află în risc de sărăcie sau excluziune socială (K 12);
  - Realizat. Pachetul a fost elaborat și prezentat în Parlament. S-a realizat fișa de proiect “E-asist” având ca obiectiv angajarea a 1.000 de asistenți sociali în cadrul SPAS.
•   Claritatea orientării fondurilor și a proiectelor la nivel local spre nevoi concrete;
  - În curs de realizare. A fost aprobată fișa de proiect referitoare la “Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMFPSPV”, atât în ceea ce privește infrastructura existentă, cât și nevoia de servicii sociale prin care ne dorim elaborarea hărților privind serviciile sociale. Proiectul este finanțat prin POCA 2014 – 2020.
•   Evidențierea clară a numărului de cazuri care trec de pragul sărăciei (K 14);
  - În curs de realizare. Demararea procedurilor în vederea înființării unor centre comunitare care să furnizeze servicii integrate în domeniul medical și social.
• Îmbunătățirea sistemelor de evaluare a nevoilor și de management al informațiilor, precum și corelarea acestora cu politicile și practicile locale de luare a deciziilor, prin dezvoltarea unui program de formare profesională continuă și a unor mecanisme de suport și monitorizare pentru personalul serviciului public de asistență socială;
  - În curs de realizare. Este o măsură corelată cu măsura (K 12). Se vizează formarea personalului nou angajat la nivelul Serviciului Public de Asistență Socială.
• Dezvoltarea echipelor de intervenție integrate, cu precădere pentru comunitățile sărace și marginalizate, prin dezvoltarea în aceste zone a unor centre comunitare multifuncționale pentru furnizarea serviciilor integrate către familiile aflate în sărăcie extremă. În curs de realizare. Este o măsură corelată cu măsura (K 14). Se vizează înființarea unor echipe de intervenție integrate care să fie formate din asistent social, mediator social ți asistent medical comunitar care să furnizeze servicii la nivel comunitar.

3. Măsuri în domeniul lucrătorilor migranți (MMFPSPV, ANOFM, ÎM, CNPP, MJ, MAI, MAE, MS, MENCS)
• Actualizarea instrucțiunilor de aplicare a regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială – realizat;
• Consolidarea cooperării interministeriale şi interinstituţionale, în vederea facilitării accesului cetăţenilor statelor terţe pentru domeniile şi profesiile identificate ca fiind deficitare pe piaţa muncii din România - realizat;
• Consolidarea cooperării cu statele vecine aflate pe traseul fluxului migrator, ca parte integrantă a frontierei externe a Uniunii Europene - realizat;
• Consolidarea cooperării interministeriale în ceea ce privește dimensiunea de integrare și inserție socială a migranților beneficiari ai unei forme de protecţie internaţională - realizat;
• Identificarea de măsuri care să concilieze nevoia acordării de asistență și protecție grupurilor vulnerabile - realizat. Termen de realizare: aprilie 2016.

4. Măsuri legislative (Comisiile de specialitate din Parlament; dezbateri publice, ministere, partenerii sociali):
• Legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - Elaborarea proiectului de lege a fost finalizată în cadrul grupului de lucru în data de 10.02.2016, așa cum a fost stabilit prin Memorandumul aprobat în ședința Guvernului din data de 13.01.2016 și transmis Prim-Ministrului.
•  Completarea și modificarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Termen de realizare: noiembrie 2016);
 • Modificarea cadrului legal privind procedura adopției naționale pentru scurtarea termenelor și simplificarea procedurii de adopție (Termen de realizare: noiembrie 2016); Realizat martie 2016.
 • Modificarea cadrului legal privind încadrarea în grad de handicap a copiilor cu dizabilități, în sensul instituirii unui traseu simplificat pe care să îl parcurgă familiile care au în îngrijire astfel de copii (Termen de realizare: martie 2016); În curs de finalizare, prin modificarea a trei acte normative.
 • Revizuirea standardelor minime de calitate pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de familie și protecției speciale a acestuia. Este vorba despre 5 standarde de calitate pentru serviciile de tip familial, servicii de tip rezidențial, servicii de zi, servicii în regim de urgență și serviciile destinate protecției speciale a copilului care a săvârșit fapte penale și nu răspunde penal (Termen de realizare: iulie 2016); S-a demarat procesul de revizuire a celor cinci standarde.
 •  Implementarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și   a violenței domestice; Convenție în curs de implementare.
• Elaborarea cadrului legal pentru reglementarea Ordinului de interdicție/protecție de urgență pentru extinderea prerogativelor polițiștilor și învestirea acestora cu autoritatea necesară pentru emiterea unui asemenea ordin (Termen de realizare: octombrie 2016); În curs de implementare, prin constituirea unui grup de lucru coordonat de CSM.
• Supervizarea înființării centrelor de sesizare a situațiilor de criză în urma violului sau a violenței sexuale menite să asigure examinarea medicală și medico-legală, asistență post traumatică și consiliere pentru victime (Termen de realizare: octombrie 2016); În curs de realizare.
• Elaborarea unui proiect de Hotărâre pentru aprobarea Programelor de interes național, printre care și un program ce vizează crearea de servicii specializate destinate agresorilor în vederea consilierii și asigurării tratamentului aferent diferitelor tipuri de dependență, în scopul reabilitării și reintegrării acestora (Termen de realizare: aprilie 2016);
 • Reglementarea unui sistem de monitorizare a respectării ordinelor de protecție în vederea implementării unui sistem de monitorizare electronică prin brățări electronice;
 - Fișă de proiect depusă la Ministerul Fondurilor Europene în vederea fundamentării sustenabilității proiectului.
• Adoptarea proiectului de Lege privind Statutul inspectorului de muncă(Termen de realizare: noiembrie 2016);
  - Proiect în curs de avizare la direcțiile de specialitate ale ministerului Muncii.
• Modificarea și completarea H.G. nr 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților, cu scopul
 eliminării problemelor identificate în practică (Termen de realizare: aprilie 2016).
  - Proiect elaborat, aflat în curs de avizare la direcțiile de specialitate ale ministerului Muncii.
 • Lege privind instituirea venitului minim de incluziune
  - Proiectul a fost aprobat în ședința Guvernului din data de 30.03.2016 și transmis spre dezbatere, în procedură de urgență, Parlamentului României.
  • Lege privind Statutul inspectorului social
       - Proiectul a fost publicat pe site-ul MMFPSPV în data de 10.03.2016 până la data de 20.04.2016, în vederea consultării publice conform Legii nr 2/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.
• Lege privind Statutul inspectorului de muncă
   - Proiectul a fost elaborat aflându-se pe circuitul de avizare intern al instituției, urmând a fi supus consultării publice conform Legii nr 2/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.
• Lege privind unele măsuri pentru exercitarea drepturilor conferite salariaților în contextul liberei circulații a lucrătorilor pe teritoriul României
    - Proiectul de act normativ a fost elaborat aflându-se pe circuitul de avizare intern al instituției, urmând a fi supus consultării publice conform Legii nr 2/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.
• Lege privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale Proiectul a fost elaborat și a fost publicat pe site-ul MMFPSPV în data de 29.03.2016 până la data de 10.05.2016 în vederea consultării publice conform Legii nr 2/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

5. Reforma instituțională:
• Eficientizarea activității Agențiilor Naționale și Județene de Ocupare a Forței de Muncă și a Inspecției Muncii, prin stabilirea unor indicatori de performanță; Viziunea “Conceptului de schimbare”, elaborată în cooperare cu Comisia UE și depusă pe 29 februarie 2016
• Transferarea Autorității Naționale pentru Calificări în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - nerealizat;
• Crearea unei baze de date interconectată și securizată pentru evidența beneficiarilor și a plăților drepturilor de asigurări și asistență socială - nerealizat.Termen de realizare: iunie 2016.

 

Numele tau: Adresa de e-mail:
OBIECTIVELE ASUMATE DE DOAMNA ANA CLAUDIA COSTEA, MINISTRUL MUNCII
Articol - OBIECTIVELE ASUMATE DE DOAMNA ANA CLAUDIA COSTEA, MINISTRUL MUNCII
Ministrul Muncii Familiei Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice Ana Claudia Costea prezintă stadiul realizării obiectivelor asumate la preluarea m
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...