Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Legislatie

PROCEDURILE DE ACORDARE A INDEMNIZATIEI SI CONCEDIULUI PENTRU CRESTEREA COPILULUI, SIMPLIFICATE DE LA 1 IULIE 2016

Publicat: / Actualizat: /
PROCEDURILE DE ACORDARE A INDEMNIZATIEI SI CONCEDIULUI PENTRU CRESTEREA COPILULUI, SIMPLIFICATE DE LA 1 IULIE 2016
'Afiș articol "PROCEDURILE DE ACORDARE A INDEMNIZATIEI SI CONCEDIULUI PENTRU CRESTEREA COPILULUI, SIMPLIFICATE DE LA 1 IULIE 2016"
Procedurile de acordare a indemnizației și concediului pentru creșterea copilului vor fi simplificate începând cu data de 1 iulie 2016, după ce Guvernul a...
Publicat: / Actualizat:
2.254 vizionări
1
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “PROCEDURILE DE ACORDARE A INDEMNIZATIEI SI CONCEDIULUI PENTRU CRESTEREA COPILULUI, SIMPLIFICATE DE LA 1 IULIE 2016” — Procedurile de acordare a indemnizației și concediului pentru creșterea copilului vor fi simplificate începând cu data de 1 iulie 2016, după ce Guvernul a...

trimite

Procedurile de acordare a indemnizației și concediului pentru creșterea copilului vor fi simplificate începând cu data de 1 iulie 2016, după ce Guvernul a modificat și completat normele de aplicare a programului în așa fel încât reglementările introduse recent în lege de către Parlament să fie aplicate unitar.
 
Practic, hotărârea de Guvern adoptată astăzi prevede drepturile noi ce vor fi stabilite începând cu 1 iulie 2016, urmând ca prin ordin al ministrului Muncii să fie stabilite reglementări privind drepturile aflate deja în plată. Cele două acte normative vor fi publicate concomitent în Monitorul Oficial.

Ce prevede hotărârea de Guvern?

Hotărârea de Guvern vizează, în principal, două aspecte:

1. Modul de aplicare a drepturilor noi ce vor fi stabilite începând cu 1 iulie 2016:
 - modul de stabilire a celor 12 luni de eligibilitate din ultimii 2 ani înainte de nașterea copilului, în vederea acordării dreptului la concediu și indemnizație lunară, respectiv:
 - din 12 luni consecutive, în cazul în care în această perioadă se realizează fără întrerupere    venituri supuse impozitului și/sau se înregistrează una sau mai multe dintre situațiile asimilate  prevăzute de ordonanța de urgență (șomaj, concedii medicale, perioade de studii      preuniversitare/universitare sau postuniversitare etc.);
 - din 12 luni succesive, în care sunt îndeplinite condițiile de acordare, în cazul în care în  perioada de 2 ani, realizarea veniturilor supuse impozitului și/sau înregistrarea uneia sau mai  multora dintre situațiile prevăzute de lege (la art alin.(5) din ordonanța de urgență) s-au  produs cu întreruperi. modalitatea de a stabilire a veniturilor care se iau în calcul în raport cu perioada de eligibilitate; reglementarea, în condițiile prevăzute de Legea nr 6/2016, a modului de acordare a stimulentului de inserție și, respectiv, de prelungire a perioadei de acordare a acestuia, cu respectarea termenului de cel puțin 60 zile înainte de finalizarea concediului pentru întoarcerea la activitatea profesională; includerea indemnizației care se acordă persoanelor care au copii cu handicap în întreținere și care optează pentru program de lucru redus și corelarea cu procedura de acordare a celorlalte drepturi prevăzute de OUG nr.111/2010 cu modificările și completările ulterioare; modificarea anexei privind cererea și declarația pe propria răspundere pentru solicitarea dreptului.

De asemenea, se reglementează și faptul că persoanele care au născut anterior intrării în vigoare a Legii nr.66/2016 și care nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate prevăzute de OUG nr.111/2010 cu modificările și completările ulterioare, dar îndeplinesc condițiile mai favorabile referitoare la cele 12 luni de eligibilitate din ultimii 2 ani înainte de nașterea copilului pot beneficia de drepturile conferite de lege, de la data depunerii cererii.

2. Simplificarea metodologiei de solicitare a dreptului: prezentarea în copie a documentelor justificative fără a mai fi necesară legalizarea acestora, ci doar confruntarea cu originalul documentelor, la depunere, eliminându-se astfel cheltuiala suplimentară pentru legalizarea lor; în cazul copiilor născuți în străinătate, certificatul sau extrasul de naștere, după caz, se solicita în traducere autorizată, nu și prin legalizare în condițiile legii; în situațiile în care acest lucru este posibil, primăria va transmite agenției pentru plăți și inspecție socială documentele de solicitare a dreptului și în format electronic (scanate) pentru a se putea prelucra operativ la nivelul agențiilor pentru plăți și inspecție socială; introducerea posibilității de certificare a cererii de către primar sau o persoană desemnată de acesta, prin semnătură electronică, acolo unde acest lucru este posibil, asigurându-se astfel o analiză mai rapidă a documentelor depuse,față de reglementarea actuală care prevede doar certificarea prin semnătură și ștampilă; simplificarea solicitării unui nou drept în cazul suprapunerii acestora pentru copiii născuți în perioada de concediu, prin depunerea cererii și prezentarea numai a documentelor suplimentare care atestă noua situație, respectiv certificatul de naștere al următorului copil sau actele care atestă situația juridică a acestuia față de solicitant, precum și, dacă este cazul, actele care atestă realizarea de venituri în cazul în care părintele, înainte de nașterea copilului din urmă, a realizat activități aducătoare de venituri supuse impozitului; specificarea în formularul de cerere a faptului că, în cazul în care drepturile de alocaţie de stat pentru copii se solicită în acelaşi timp cu dreptul de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv de stimulent de inserţie, solicitarea drepturilor se face prin completarea în același formular a datelor pentru obținerea drepturilor; disponibilitatea formularelor necesare acordării drepturilor pe site-urile MMFPSPV, ANPIS, AJPIS, primării; includerea unor prevederi care dau posibilitatea, pentru viitor, solicitării on-line a documentelor doveditoare, pe baza semnăturii electronice extinse.

Prin ordin al ministrului Muncii vor fi stabilite reglementări privind drepturile aflate deja în plată
Concomitent cu hotărârea de Guvern, Ministerul Muncii promovează un ordin de ministru ce conține precizări privind modalitatea de reluare sau prelungire a drepturilor de concediu sau stimulent de inserție, precum și de recalculare a cuantumului drepturilor aflate în plată, potrivit noilor reglementări adoptate de Parlament.
 
Este vorba despre persoanele care au optat pentru concediul pentru creșterea copilului până la 1 an, care se află în plata indemnizației aferente acestuia, sau în stimulentul de inserție ori în concediul fără plată până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.

Ordinul de ministru vizează, în principal, următoarele aspecte: acordarea din oficiu a majorărilor de cuantumuri prevăzute de lege, pe baza documentelor care au determinat acordarea dreptului inițial; prelungirea din oficiu a perioadei de acordare a stimulentului de inserție, pentru persoanele care, la data intrării în vigoare a Legii nr.66/2016, se află în plata acestui drept și care nu solicită prelungirea sau, după caz, reluarea drepturilor de indemnizație pentru creșterea copilului; prelungirea/reluarea concediului pentru creșterea copilului și a indemnizației pentru persoanele care au optat, în baza reglementărilor anterioare, pentru concediul pentru creșterea copilului până la 1 an, pe bază de cerere și adeverință eliberată de angajator care să ateste perioada pentru care se suspendă raporturile de muncă sau de serviciu; reglementarea situației persoanelor aflate în imposibilitatea de prelungire ori reluare a concediului din cauza desființării angajatorului sau a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, prin posibilitatea de a solicita adeverința eliberată de inspectoratele teritoriale de muncă sau de angajatorul cu care a avut încheiate raporturile de muncă sau de serviciu, ori agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, prin care se atestă faptul că persoana nu se află în raport de muncă sau de serviciu cu acel angajator și nici cu un alt angajator; pentru a nu se îngreuna procesul de solicitare a reluării/prelungirii dreptului la indemnizație pentru creșterea copilului se reglementează ca posibilități de transmitere a cererii și documentului/documentelor doveditoare:
 - prin prezentare directă la sediul agenției teritoriale;
 - prin serviciile poștale  sau de curierat, în plic închis, la adresa agenției teritoriale, cu    specificația ” prelungire/reluare drepturi ICC”;
 - prin transmitere în format electronic, scanat, la adresele de mail comunicate de agențiile    teritoriale.

Toate informațiile vor fi afișate pe site-urile ministerului, ANPIS, AJPIS pentru a fi mai ușor identificate modalitățile de transmitere a solicitărilor. De asemenea, formularul de cerere este unul simplu, pe o singură pagină, și cuprinde informațiile necesare identificării beneficiarului în baza de date a AJPIS care plătește dreptul.

Informații suplimentare:

Potrivit estimărilor Ministerului Muncii, aplicarea, anul acesta, a Legii nr 6/2016 va reprezenta un efort bugetar suplimentar de aproximativ 226 milioane lei în plus față de bugetul alocat în 2016, de 1.830 miliarde lei.

Conform acelorași estimări, numărul de beneficiari ai indemnizației va crește de la 138.700 în present, la 140.000, iar aproximativ 78.000 persoane aflate în prezent în plată vor beneficia de indemnizația minimă majorată de la 600 lei la 1.062 lei.

De asemenea, circa 5.500 persoane care primesc în prezent indemnizația maximă vor beneficia de eliminarea plafonului maxim al acesteia, pentru 52.000 persoane aflate în plată cuantumul indemnizației va rămâne neschimbat, iar aproape 4.000 persoane vor beneficia și de flexibilizarea condiției de eligibilitate, prin luarea în considerare a perioadei de 12 luni din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului.

În plus, stimulentul de inserție se va majora pentru 39.000 persoane aflate în plată, în condițiile în care perioada de acordare a stimulentului de inserție se va prelungi pentru aproximativ 2.000 persoane.
Totodată, va fi nevoie de un efort bugetar suplimentar de circa 16 milioane lei pentru majorarea indemnizației acordată persoanelor aflate în concediul pentru creșterea copilului cu handicap (între 3 ani și 7 ani), pentru cei aproximativ 4.000 beneficiari.

Legea nr 6/2016 a adus mai multe modificări programului de acordare a concediului și indemnizației pentru creșterea copiilor.

Prin Legea nr 6/2016 au fost aduse o serie de modificări programului de acordare a concediului și indemnizației pentru creșterea copiilor, respectiv:  perioada de eligibilitate stabilită la 12 luni în ultimii 2 ani înainte de nașterea copilului;  o singură variantă de concediu – până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap; eliminarea legăturii cuantumului indemnizației/stimulentului de inserție cu indicatorul social de referinţă (ISR), a cărui valoare este 500 de lei; limita minimă a indemnizației crește de la 1,2 ISR (600 lei) la 85% din salariul minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 1.063 lei (1.250 lei salariul minim); eliminarea limitei maxime a indemnizației, aceasta urmând să fie calculată la 85% din veniturile nete realizate; stabilirea stimulentului de inserție la 50% din indemnizația minimă, respectiv de la 500 lei la 532 lei (1.063 indemnizația minimă); prelungirea acordării stimulentului de inserție cu încă un an, în cazul celor care se întorc la activitatea profesională cu cel puțin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 (3) ani; eliminarea condiției de plată a impozitelor și taxelor locale de menținerea dreptului la indemnizația de creștere a copilului; majorarea cuantumului indemnizației acordată persoanei care are în întreținere un copil cu handicap și care solicită acordarea concediului pentru creșterea copilului cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 7 ani, de la 450 lei la 1.063 lei; introducerea unei noi indemnizații care se acordă persoanelor active pe piața muncii care au copii cu handicap în întreținere și care solicită program de lucru redus. Noua indemnizație se stabilește la 50% din indemnizația minimă, respectiv 532 lei; majorarea indirectă cu aproximativ 5% a cuantumurilor sprijinului acordat persoanelor care au întreținere copii cu handicap sau persoanelor cu handicap care au copii în întreținere ca urmare a raportării acestui sprijin la indemnizația minimă.

Părinții aflați în plata indemnizației sau a stimulentului de inserție sau în concediul fără plată (în cazul opțiunii concediului până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an) vor putea beneficia de majorarea cuantumului indemnizației din oficiu, cât și de prelungirea perioadei de concediu, la cerere.

Modificările vor intra în vigoare de la data de 1 iulie 2016, respectiv începând cu drepturile lunii iulie 2016.

Numele tau: Adresa de e-mail:
PROCEDURILE DE ACORDARE A INDEMNIZATIEI SI CONCEDIULUI PENTRU CRESTEREA COPILULUI, SIMPLIFICATE DE LA 1 IULIE 2016
Articol - PROCEDURILE DE ACORDARE A INDEMNIZATIEI SI CONCEDIULUI PENTRU CRESTEREA COPILULUI, SIMPLIFICATE DE LA 1 IULIE 2016
Procedurile de acordare a indemnizației și concediului pentru creșterea copilului vor fi simplificate începând cu data de 1 iulie 2016 după ce Guvernul a
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...