Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Legislatie

SERVICII MEDICALE DE INGRIJIRI LA DOMICILIU SI INGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU

Publicat: / Actualizat: /
SERVICII MEDICALE DE INGRIJIRI LA DOMICILIU SI INGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU
'Afiș articol "SERVICII MEDICALE DE INGRIJIRI LA DOMICILIU SI INGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU"
Serviciile medicale de ingrijiri la domiciliu cel mai des solicitate sunt kinetoterapie si administrare de tratament injectabil si intravenos. Reglementarile pr...
Publicat: / Actualizat:
1.865 vizionări
1
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “SERVICII MEDICALE DE INGRIJIRI LA DOMICILIU SI INGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU” — Serviciile medicale de ingrijiri la domiciliu cel mai des solicitate sunt kinetoterapie si administrare de tratament injectabil si intravenos. Reglementarile pr...

trimite

Serviciile medicale de ingrijiri la domiciliu cel mai des solicitate sunt kinetoterapie si administrare de tratament injectabil si intravenos.

Reglementarile privind serviciile medicale de ingrijiri la domiciliu oferite de catre furnizorii de servicii aflati in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB) sunt prevazute in Legea nr 5/2006 privind reforma in sanatate, Hotararea de Guvern nr 17/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si Ordinul MS/CNAS nr.423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru.

Serviciile de ingrijiri medicale la domiciliu se acorda de catre furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu care  au incheiat contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru servicii de ingrijiri medicale la domiciliu.

Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu se face de catre medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie si de catre medicii de specialitate din spitale la externarea asiguratilor, medici aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, in concordanta cu diagnosticul stabilit si in functie de patologia bolnavului si statusul de performanta ECOG al acestuia cu precizarea activitatilor zilnice pe care asiguratul nu le poate indeplini.

In functie de statusul de performanta ECOG, bolnavul poate fi:incapabil sa desfasoare activitati casnice, este imobilizat in fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei, necesita sprijin pentru ingrijirea de baza (igiena si/sau alimentatie si/sau mobilizare) Statusul de performanta ECOG 3:complet imobilizat la pat, dependent total de alta persoana pentru ingrijirea de baza (igiena, alimentatie, mobilizare) - statusul de performanta ECOG 4
   
Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate recomanda ingrijiri medicale la domiciliu, numai ca o consecinta a consultatiei medicale raportate si validate de casa de asigurari de sanatate.

Recomandarea pentru ingrijiri medicale la domiciliu se consemneaza de catre medicul curant al pacientului in biletul de externare, la externarea acestuia, sau in registrul de consultatii si fisa de observatie a pacientului, in ambulatoriu, asupra necesitatii efectuarii ingrijirilor medicale.

Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu se stabileste de medicul care a facut recomandarea, cu obligativitatea precizarii ritmicitatii/periodicitatii serviciilor, consemnate in formularul "Recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu", dar nu mai mult de 90 zile de ingrijiri/in ultimele 11 luni in una sau mai multe etape (episoade de ingrijire).

Furnizorii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu acorda servicii conform unui plan de ingrijiri in conformitate cu recomandarile facute de catre medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate si medicii de specialitate din spital, zilnic, inclusiv sambata, duminica si in timpul sarbatorilor legale.

Serviciile de ingrijiri paliative la domiciliu se acorda de catre furnizorii de ingrijiri paliative la domiciliu care au incheiat contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru acordarea de servicii de ingrijiri paliative la domiciliu.

Serviciile de ingrijiri paliative la domiciliu se acorda pe baza de recomandare pentru ingrijiri paliative la domiciliu, asiguratilor eligibili. Sunt considerati eligibili, pacientii cu afectiuni oncologice si cei cu HIV/SIDA, cu speranta limitata de viata si cu status de performanta ECOG 3 sau 4.

Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de ingrijiri paliative la domiciliu se face de catre medicii de specialitate cu specialitati oncologie si boli infectioase, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.

Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri paliative la domiciliu se stabileste de catre medicul care a facut recomandarea, dar nu mai mult de 90 de zile de ingrijiri paliative o singura data in viata. In situatia in care ingrijirile nu sunt acordate in zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile se iau in calcul numai zilele in care s-au acordat ingrijirile paliative.

Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu se stabileste de medicul care a facut recomandarea, cu obligativitatea precizarii ritmicitatii/periodicitatii serviciilor, consemnate in formularul "Recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu", dar nu mai mult de 90 zile de ingrijiri/in ultimele 11 luni in mai multe etape (episoade de ingrijire). Un episod de ingrijire este de maxim 30 de zile de ingrijiri

CUM BENEFICIEZ DE ACESTE SERVICII?

Asiguratii beneficiaza de ingrijiri medicale la domiciliu, respectiv, ingrijiri paliative la domiciliu in baza recomandarii medicale. Recomandarea medicala  se elibereaza in trei exemplare, din care un exemplar ramane la medic. Un exemplar impreuna cu cererea de acordare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu se depun de catre asigurat, de catre unul dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), de o persoana imputernicita legal in acest sens sau de reprezentantul legal al acestuia la casa de asigurari de sanatate la care se afla in evidenta asiguratul. Al treilea exemplar ramane la asigurat, urmand a fi predat furnizorului de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu care ii va acorda serviciile respective, daca cererea a fost aprobata, impreuna cu decizia de acordare de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu.

Termenul de valabilitate a recomandarii pentru ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu in vederea depunerii acesteia la casa de asigurari de sanatate este de 5 zile calendaristice de la data emiterii recomandarii.

Pentru obtinerea deciziei de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, asiguratul, unul din membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita legal in acest sens sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurari de sanatate in evidentele careia se afla asiguratul, insotita de un document justificativ care atesta calitatea de asigurat, actul de identitate al asiguratului si al imputernicitului, dupa caz, (in copie), codul numeric personal - CNP, recomandarea pentru ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, biletul de externare in copie, semnat si parafat de medic, cu stampila unitatii sanitare in care a fost internat pacientul, si declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte ca afectiunea nu a aparut in urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv.

Pentru copiii in varsta de pana la 14 ani se ataseaza recomandarea medicala cu specificarea domiciliului copilului si certificatul de nastere (in copie) cu codul numeric personal - CNP. Copiile se vizeaza de casa de asigurari de sanatate pe baza originalelor.

Casa de asigurari de sanatate analizeaza cererea si recomandarea primita, intr-un interval de 2 zile lucratoare de la data depunerii, iar cererea este aprobata in limita sumei prevazute pentru aceasta destinatie. Pentru o eficienta comunicare consultati lista dosarelor validate din punct de vedere medical si formal. La analiza cererilor si recomandarilor primite, casa de asigurari de sanatate va lua in considerare statusul de performanta ECOG al asiguratului si numarul de zile de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu de care a beneficiat asiguratul in anul respectiv, astfel incat sa nu depaseasca numarul de zile prevazut de lege.

Respingerea cererii de catre casa de asigurari de sanatate se face in scris si motivat, cu indicarea temeiului legal.

In cazul acceptarii, cererea este supusa aprobarii si, respectiv, emiterii deciziei de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, in limita sumei prevazute cu aceasta destinatie.

Asiguratul, unul dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita legal in acest sens sau reprezentantul legal, pe baza deciziei de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu emise de casa de asigurari de sanatate se adreseaza unui furnizor de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu aflat in relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate si care este inclus in lista de furnizori, inscrisa pe versoul deciziei.

Casa de asigurari de sanatate elibereaza decizii pentru ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative care nu se suprapun ca perioada de timp in care sunt acordate de catre furnizor/furnizori aceste servicii.

Pentru a beneficia din nou de ingrijiri medicale la domiciliu asiguratul reia procedura de aprobare de catre casa de asigurari de sanatate a ingrijirilor medicale la domiciliu in limita numarului de zile prevazut la alin. (3), din Norme.
   
Furnizorul de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu completeaza pentru fiecare asigurat caruia ii acorda servicii o fisa de ingrijire care contine datele de identitate ale acestuia, tipul serviciilor de ingrijiri medicale/ingrijiri paliative acordate, data si ora la care acestea au fost efectuate, durata, semnatura asiguratului, a unuia dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), a persoanei imputernicite legal in acest sens sau a reprezentantului legal al acestuia, care confirma efectuarea acestor servicii, semnatura persoanei care a furnizat serviciul medical, precum si evolutia starii de sanatate.

Pentru incadrarea in fondul aprobat pentru acordarea de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu si asigurarea accesului asiguratilor la aceste servicii, casele de asigurari de sanatate vor analiza lunar numarul de cereri, respectiv numarul de decizii privind aprobarea acordarii serviciilor emise in luna anterioara, alcatuind, dupa caz, liste de prioritate pentru asigurati.

Criteriile de prioritate, precum si cele pentru solutionarea listelor de prioritate tin cont de data inregistrarii cererilor la casa de asigurari de sanatate, de tipul si stadiul afectiunii pentru care a fost efectuata recomandarea si de nivelul de dependenta al bolnavului, se stabilesc de catre serviciul medical al casei de asigurari de sanatate, cu avizul Consliului de administratie, se aproba prin decizie de catre presedinrtele-director general  si se publica pe pagina web a acesteia.

Termenul de valabilitate al deciziei pentru aprobarea acordarii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu in vederea depunerii acesteia la furnizorul de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu este de 10 zile lucratoare de la data emiterii acesteia de catre casele de asigurari de sanatate.

In situatia in care, un asigurat beneficiaza atat de ingrijiri medicale la domiciliu cat si de ingrijiri paliative la domiciliu, numarul total de zile de ingrijire nu poate fi mai mare de 90 de zile in ultimele 11 luni.

Pentru depunerea cererilor si ridicarea aprobarilor pentru servicii de ingrijiri la domiciliu, asiguratii se vor adresa Biroului de specialitate din Sediul Dinicu Golescu.

Obligatiile furnizorului de servicii de ingrijiri la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu:
sa respecte criteriile de calitate a serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu furnizate in conformitate cu prevederile legale in vigoare;sa informeze asiguratii cu privire la obligatiile furnizorului de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu si ingrijiri paliative si ale asiguratului referitoare la actul medical;sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si intimitatea si demnitatea acestora; sa asigure securitatea datelor cu caracter personal;sa factureze lunar, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate, activitatea realizata conform contractului de furnizare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu; factura este insotita de documentele justificative privind activitatile realizate, in mod distinct, conform prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotararea Guvernului nr 17/2013 si a Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 - 2014, atat pe suport hartie, cat si in format electronic, in formatul solicitat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate; pentru furnizorii care au semnatura electronica extinsa raportarea se poate face numai in format electronic;
sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a furnizorului de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu;sa raporteze caselor de asigurari de sanatate datele necesare pentru urmarirea desfasurarii activitatii in asistenta de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementarilor legale in vigoare; pentru furnizorii care au semnatura electronica extinsa raportarea se poate face numai in format electronic;sa acorde servicii conform unui plan de ingrijiri in conformitate cu recomandarile stabilite, zilnic, inclusiv sambata, duminica si in timpul sarbatorilor legale;sa anunte casa de asigurari de sanatate despre modificarea oricareia dintre conditiile care au stat la baza incheierii contractului, in maximum 5 zile lucratoare de la data producerii modificarii si sa indeplineasca in permanenta aceste conditii pe durata derularii contractului;sa asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurarilor sociale de sanatate;sa asigure acordarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu asiguratilor fara nicio discriminare;sa afiseze intr-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala, precum si datele de contact ale acesteia: adresa, telefon, fax, e-mail, pagina web;sa asigure acordarea de asistenta medicala necesara titularilor cardului european de asigurari sociale de sanatate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European/Elvetia, in perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor / documentelor europene emise in baza Regulamentului CE nr 83/2004, in aceleasi conditii ca si persoanelor asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania; sa acorde asistenta medicala pacientilor din alte state cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale;sa utilizeze platforma informatica din asigurarile de sanatate. in situatia in care se utilizeaza un alt sistem informatic acesta trebuie sa fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatica din asigurarile de sanatate, caz in care furnizorii sunt obligati sa asigure confidentialitatea si securitatea in procesul de transmitere a datelor;sa acorde asiguratilor servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu conform recomandarilor formulate de: medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate, medicii de specialitate din spitale la externarea asiguratilor, medicii de familie aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, in conditiile stabilite prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. .. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 - 2014. Modelul formularului de recomandare este prezentat in anexa nr 7 C respectiv anexa nr 7 D la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 - 2014.

Recomandarea pentru ingrijiri medicale la domiciliu si ingrijiri paliative se face in concordanta cu diagnosticul stabilit si in functie de patologia bolnavului si statusul de performanta ECOG al acestuia, cu precizarea activitatilor zilnice pe care asiguratul nu le poate indeplini, in conditiile stabilite prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. .. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 - 2014. Medicii care recomanda servicii de ingrijiri medicale la domiciliu si ingrijiri paliative nu pot fi reprezentanti legali, angajati, asociati, administratori ai unui furnizor de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu si de ingrijiri paliative sau isi desfasoara activitatea intr-o forma legala la furnizorul de ingrijiri medicale la domiciliu si de ingrijiri paliative;
sa nu modifice sau sa nu intrerupa din proprie initiativa schema de ingrijire recomandata - pentru furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu;sa comunice direct, in scris, atat medicului care a recomandat ingrijirile medicale la domiciliu si ingrijirile paliative la domiciliu, cat si medicului de familie al asiguratului evolutia starii de sanatate a acestuia;sa tina evidenta serviciilor de ingrijiri medicale/ingrijiri paliative furnizate la domiciliul asiguratului, in ceea ce priveste tipul serviciului acordat, data si ora acordarii, durata, evolutia starii de sanatate;sa urmareasca prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a ingrijit, in situatia in care acest lucru a fost solicitat de medicul care a facut recomandarea, si sa nu depaseasca din proprie initiativa perioada de ingrijire la domiciliu, care nu poate fi mai mare decat cea stabilita prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. .. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 - 2014;sa utilizeze sistemul de raportare in timp real incepand cu data la care acesta va fi pus in functiune;sa incaseze contravaloarea serviciilor medicale care nu se deconteaza de casele de asigurari de sanatate din Fond, conform prevederilor legale in vigoare;sa asigure acordarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu prevazute in pachetul de servicii de baza;sa reinnoiasca pe toata perioada de derulare a contractului, dovada de evaluare a furnizorului, dovada asigurarii de raspundere civila in domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurarii de raspundere civila in domeniul medical pentru personalul care isi desfasoara activitatea la furnizor;sa respecte programul de lucru si sa il comunice casei de asigurari de sanatate, cu avizul directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti pentru repartizarea acestuia pe zile si ore, conform modelului de formular prevazut in anexa nr 9 B la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 - 2014, program asumat prin prezentul contract si care se depune la casa de asigurari de sanatate la dosarul de contractare; in situatia in care programul avizat de directia de sanatate publica este diferit fata de cel prevazut in contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate, programul de lucru prevazut in contract se modifica in consecinta.rogramul de lucru va avea avizul directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti pentru repartizarea acestuia pe zile si ore, care se depune la casa de asigurari de sanatate in termen de maximum 30 de zile de la data semnarii contractului.sa solicite incepand cu data implementarii cardului national de asigurari sociale de sanatate, acest document titularilor acestuia in vederea acordarii serviciilor medicale; serviciile medicale acordate in alte conditii decat cele mentionate anterior nu se deconteaza furnizorilor de catre casele de asigurari de sanatate.   

Recomandarea medicala pentru ingrijiri la domiciliu va avea continutul din “ Anexa 27 C Recomandare medicala pentru ingrijiri paleative ” Anexa 27 D si va fi depusa in original cu TOATE rubricile completate, semnata, parafata de catre medic cu stampila unitatii, cu codificarea DIAGNOSTICELOR (conform CIM X ). Recomandarea va contine si precizarea activitatilor zilnice pe care pacientul nu le poate indeplini ( art aliniat 2 Anexa 25 Norme ).

Recomandarea pentru ingrijiri paleative se face numai de catre medicii de specialitate cu specialitati oncologice si boli infectioase pentru pacientii cu afectiuni oncologice si cei cu HIV/SIDA cu speranta limitata de viata si cu status de performanta ECOG3 / 4 (Art aliniat 3 si 5 Anexa 25 ).

Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri paleative la domiciliu se stabileste de catre medicul care a facut recomandarea dar nu mai mult de 90 de zile de ingrijiri paleative o singura data in viata. In situatia in care ingrijirile nu sunt acordate in zile consecutive la calcularea celor 90 de zile se iau in calcul numai zilele in care s-au acordat ingrijirile paleative.

Orice modificare/completare se va realiza cu semnatura si parafa medicului care a facut recomandarea fara stersaturi.

CRITERII DE INVALIDARE DOSAR

Referitoare la:

Cererea de solicitare servicii medicale de ingrijiri la domiciliu/paleativeLipsa semnaturaDeclaratie pacientDocumentele medicale anexate consemneaza faptul ca afectiunea a survenit in urma unui accident de munca/este boala profesionala sau un accident sportivLipsa semnaturaDeclaratie imputernicitLipsa semnaturaRecomandare medicala pentru ingrijiri la domiciliu “Anexa 27 C Recomandare medicala pentru ingrijiri paleative” Anexa 27 D conform Normelor in vigoareNu se respecta continutul recomandarii conform Anexei 27 C pentru ingrijiri medicale la domiciliu / Anexei 27 D pentru ingrijiri paleative:Lipsa Pct nume, prenume asiguratLipsa Pct CNP asiguratLipsa Pct DiagnosticLipsa Pct 5 STATUS DE PERFORMANTA ECOG / ECOG neconform cu Normele in vigoareLipsa Pct 6 Servicii medicale recomandateLipsa Pct 6 periodicitate /ritmicitate/Servicii medicale recomandate ( pentru Anexa 27 C)Lipsa Pct 6 ritmicitate Servicii medicale recomandateLipsa Pct durata ingrijirilor medicaleLipsa data RecomandariiLipsa parafa medicLipsa semnatura medicLipsa stampila furnizorCompletari, stersaturi, modificari nesemnate si parafate de medicul care a emis recomandareaDiscordanta intre periodicitatea si ritmicitatea intre serviciile medicale recomandateDepasirea termenului de valabilitate (de 5 zile calendaristice) intre recomandare si data inregistrarii cererii la CASMB

In cazul recomandarilor realizate de catre medicii din spitale acestea vor fi insotite de biletul de externare/ scrisoare medicala emise la externarea pacientului ( conform art.1 aliniat 2 Anexa 25 la Norme)

In cazul recomandarilor realizate de catre medicii de familie acestea vor fi insotite de biletul de externare/ scrisoare medicala/ alte documente medicale care atesta diagnosticele stabilite de specialist conform competentelor.Depasirea celor 90 de zile in ultimele 11 luniSuprapunerea cererii de servicii cu o decizie deja emisa valabila / in curs la data depunerii cererii.In cazul solicitarii de continuare a serviciilor de ingrijiri la domiciliu cererea de continuare poate fi depusa cu 2 zile anterior expirarii valabilitatii deciziei initiale.

Toate documentele depuse in copie si care constituie dosarul de ingrijiri la domiciliu vor fi certificate pentru conformitate prin sintagma “conform cu originalul” si prin semnatura asiguratului/ a unuia dintre membrii familiei (parinte/sot/sotie/fiu/fiica), a persoanei imputernicite de acesta sau a reprezentantului legal al asiguratului.

In vederea aprobarii serviciilor solicitate precum si ulterior aprobarii acestor servicii CASMB isi rezerva dreptul de a apela la telefonul pacientului pentru confirmarea solicitarii si realizarii acestora. Infirmarea de catre pacienti a afectuarii serviciilor aprobate si raportate de catre furnizorii de servicii de ingrijiri la domiciliu declanseaza actiune de control a structurilor abilitate si se sanctioneaza conform legii.

Periodic, pentru imbunatatirea pachetelor de servicii si realizarea unor standarde de calitate corespunzatoare nevoilor asiguratilor sai, CASMB va realiza chestionare de satisfactie a pacientilor care au beneficiat de ingrijiri la domiciliu. Rezultatele chestionarelor aplicate de CASMB vor fi publicate pe site-ul CASMB cu pastrarea confidentialitatii informatiilor referitoare la pacienti.

In cazul finalizarii episodului de ingrijire la domiciliu, in vederea continuarii cu un alt episod de ingrijir, furnizorul va transmite, in termen de 2 zile lucratoare, adresa prin care anunta finalizarea episodului.Adresa se va transmite conform machetei” Model Anunt finalizare episod de ingrijire de 30 zile.“

In cazul intreruperii episodului de ingrijire la domiciliu (deces, internare in spital, solicitare pacient, alte motive), furnizorul de ingrijiri la domiciliu va transmite, in termen de 2 zile lucratoare, adresa prin care anunta intreruparea episodului de ingrijire la domiciliu. Adresa se va transmite conform machetei”Model Anunt intrerupere episod de ingrijire aprobat.”

ACTE NECESARE
Acte necesare pentru dosarul depus de pacient:Cerere tip intocmita de pacient pentru solicitarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu - in originalDeclaratie pacient referitoare la faptul ca nu a fost accident de munca, boala profesionala sau accident sportivCopie CI semnate conform cu originalul

Dovada de asigurat al CASMB:salariati - adeverinta de la angajatorpensionari - talon de pensie semnate conform cu originalulRecomandare medicala pentru ingrijiri la domiciliu in original conform Anexa nr 7 C sau -Recomandare medicala pentru ingrijiri paleative in original conform Anexa nr 7 DBilet de externare pentru recomandarea emisa de medicul din spital la externare - in copie, semnate conform cu originalulAlte documete - scrisoare medicala/ retete/ orice alt document medical care atesta diagnosticile stabiliate conform competentei pentru care se face recomandarea - in copie, semnate conform cu originalul

Acte necesare pentru dosarul depus de imputernicit:Cerere tip intocmita de imputernicit pentru solicitarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu - in original, semnata de imputernicitDeclaratie scrisa de pacient (in original) referitoare la faptul ca nu a fost accident de munca, boala profesionala sau accident sportivDeclaratie tip realizata de pacient pentru imputernicit - in original, semnata atat de pacient cat si de imputernicitCarte de identitate pacient/certificat de nastere -in copie - semnate conform cu originalulCarte de identitate sot/sotie/ parinte/fiu/fiica/imputernicit/reprezentant legal - in copie, semnate conform cu originalul.

Dovada de asigurat al CASMB:
Adeverinta de la angajator in termen de 3 luni de la eliberare in original sau copieTalon de pensie din ultimile 3 luni, adeverinta de asigurat, dupa, caz in copieRecomandare medicala pentru ingrijiri la domiciliu in original conform Anexa nr 7 C sau -Recomandare medicala pentru ingrijiri paleative in original conform Anexa nr 7 DBilet de externare pentru recomandarea emisa de medicul din spital la externare - in copie semnate conform cu originalulAlte documete - scrisoare medicala/ retete/ orice alt document medical care atesta diagnosticile pentru care se face recomandarea stabilite conform competentelor si a curiculei de pregatire - in copie
Acte necesare pentru furnizori in vederea comunicarii intreruperilor efectuarii serviciilor medicale sau finalizarii episoadelor de servicii medicale pentru pacientii care beneficiaza de un nou episod de ingrijire medicala:Formular tip de anunt pentru finalizarea episodului de ingrijire medicala la domiciliu de 30 zileFormular tip de anunt pentru intreruperea episodului de ingrijire medicala la domiciliu.


Numele tau: Adresa de e-mail:
SERVICII MEDICALE DE INGRIJIRI LA DOMICILIU SI INGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU
Articol - SERVICII MEDICALE DE INGRIJIRI LA DOMICILIU SI INGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU
Serviciile medicale de ingrijiri la domiciliu cel mai des solicitate sunt kinetoterapie si administrare de tratament injectabil si intravenos Reglementarile pr
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...