Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Social

Calcularea contributiei datorata de persoanele cu handicap aflate in centre rezidentiale publice

Publicat: / Actualizat: /
Calcularea contributiei datorata de persoanele cu handicap aflate in centre rezidentiale publice
'Afiș articol "Calcularea contributiei datorata de persoanele cu handicap aflate in centre rezidentiale publice"
Reglementari privind calcularea contributiei datorata de persoanele cu handicap aflate in centre rezidentiale publice.
Publicat: / Actualizat:
3.291 vizionări
0
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Calcularea contributiei datorata de persoanele cu handicap aflate in centre rezidentiale publice” — Reglementari privind calcularea contributiei datorata de persoanele cu handicap aflate in centre rezidentiale publice.

trimite

Lia Olguța Vasilescu, Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale a modificat reglementările privind calcularea contribuţiei datorata de persoanele cu handicap aflate în centre rezidenţiale publice, prin ordinul nr. 623/2017 a fost publicat în Monitorul oficial nr. 316/2017, în vigoare din data de 3 mai.

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorata de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorata de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora

Având în vedere:

— art. 94 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

— art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

— Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare;

— Referatul de aprobare al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi nr. 2.904 din 27 februarie 2017,

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul muncii şi justiţiei sociale emite următorul ordin:

Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorata de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorata de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 7 noiembrie 2016, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) La calculul veniturilor realizate de persoana asistată şi de susţinătorii legali ai acesteia nu se iau în considerare:

a) indemnizaţia pentru însoţitor care se acordă persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate;

b) indemnizaţia lunară acordată adultului cu handicap vizual grav pentru plata însoţitorului acordată în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) indemnizaţia lunară şi bugetul personal complementar acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) indemnizaţia lunară acordată persoanelor cu handicap grav în baza art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

f) alocaţia pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

g) indemnizaţia de creştere a copilului.”

2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. — (1) în cazul în care persoana asistată nu are venituri proprii ori acestea sunt mai mici decât contribuţia lunară de întreţinere stabilită, plata acesteia se datorează în totalitate sau parţial, după caz, de către: soţul sau soţia, rudele în linie dreaptă, fraţi şi surori, precum şi celelalte persoane anume prevăzute de lege, în ordinea stabilită la art. 519 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare (Codul civil).”

3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. — (1) La stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere de plată în sarcina persoanelor asistate se procedează astfel:

a) din veniturile proprii lunare se deduc obligaţiile legale de întreţinere ale persoanei asistate, aflate în executare;

b) din suma rămasă se deduce 30%, care se lasă la dispoziţia persoanei asistate, pentru cheltuieli personale, dar nu mai puţin de 300 lei în cazul persoanelor asistate care realizează venituri salariale;

c) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care persoana asistată îi întreţine efectiv — soţ, soţie, copii (inclusiv persoana asistată), în măsura în care aceştia nu au venituri proprii şi nu beneficiază de asistenţă socială în instituţii rezidenţiale de asistentă socială, stabilindu-se în acest mod nivelul venitului mediu net lunar pe o persoană. Suma astfel rezultată reprezintă venitul net lunar care revine persoanei şi se ia în calcul la stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere pentru care persoana asistată este obligată la plată.

(2) La stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanelor asistate care realizează venituri salariale, la contribuţia lunară de întreţinere stabilită la art. 1 din ordin, se aplică următoarele procente: în primul an 80%, în al doilea an 85%, în al treilea an 90%, în al patrulea an 95%, iar din al cincilea an 100%. În tot acest timp persoana asistată este pregătită pentru părăsirea centrului rezidenţial public prin punerea în practică a unui plan de dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă, precum şi a unui plan de locuire în comunitate.

(3) Cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere stabilit în sarcina persoanelor asistate nu va depăşi contribuţia lunară de întreţinere reglementată la art. 1 din ordin.”

4. La articolul 4 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. — (1) în situaţia în care persoana asistată nu are venituri proprii sau veniturile pe care le are sunt insuficiente pentru plata integrală a contribuţiei, la stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina altor persoane, respectiv în sarcina susţinătorilor legali, se procedează după cum urmează:”.

5. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) în raport cu suma astfel rezultată la lit. b), care reprezintă venitul mediu net lunar pe o persoană, se stabileşte cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere datorat de susţinătorul legal al persoanei asistate, folosindu-se următoarele intervale de venituri:

Venitul mediu net lunar/o persoană (lei)  Contribuţia lunară (% din contribuţia lunară calculată)

Sub 1.450                                                                         0%

1.451—1.550                                                                   10%

1.551—1.650                                                                   20%

1.651—1.750                                                                   30%

1.751—1.850                                                                   40%

1.851—1.950                                                                   50%

1.951—2.050                                                                   60%

2.051—2.150                                                                   70%

2.151—2.250                                                                   80%

2.251—2.350                                                                    90%

peste 2.350                                                                     100%”

6. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Intervalele de venituri prevăzute la alin. (1) lit. c) se actualizează prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.”

7. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) La stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere, în condiţiile alin. (1), se procedează la reţinerea sumei, în ordinea de obligaţie la plată menţionată la art. 2 alin. (1) până la completarea sumei corespunzătoare; când această completare nu este posibilă din lipsa mijloacelor financiare ale celor în cauză, contribuţia lunară de întreţinere datorată se stabileşte la nivelul sumelor ce pot fi efectiv încasate de la persoanele obligate la plată.”

8. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) în cazul susţinătorilor legali ai persoanei asistate, persoane singure, cuantumul contribuţiei de întreţinere datorata se stabileşte potrivit alin. (1) lit. c), fără a depăşi 25% din venitul mediu net lunar.”

9. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Dacă persoanele obligate la plată, respectiv persoana asistată sau persoanele stabilite la art. 2 alin. (1) nu au posibilitatea materială de a se angaja la plata integrală a costului întreţinerii, acestea vor prezenta documentele necesare în vederea calculării contribuţiei lunare de întreţinere potrivit prevederilor prezentei metodologii.”

10. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) în cazul în care susţinătorii legali nu îşi asumă sau nu îşi pot asuma obligaţia de plată a contribuţiei de întreţinere stabilită, instanţa de tutelă îi poate obliga să o completeze în condiţiile Codului civil."

11. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. — (1) Odată cu semnarea contractului de prestări servicii în centru rezidenţial public al persoanei cu handicap, fiecare dintre cei obligaţi la plata contribuţiei lunare de întreţinere semnează angajamentul de plată. ”

12. Titlul anexei la metodologie „ANGAJAMENT DE PLATĂ — titlu executoriu —” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ANGAJAMENT DE PLATĂ”

13. Nota 2) din anexa la metodologie se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2) Asistat, susţinător legal, după caz."

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Bucureşti, 2 mai 2017.

Nr. 623.


Numele tau: Adresa de e-mail:
Calcularea contributiei datorata de persoanele cu handicap aflate in centre rezidentiale publice
Articol - Calcularea contributiei datorata de persoanele cu handicap aflate in centre rezidentiale publice
Reglementari privind calcularea contributiei datorata de persoanele cu handicap aflate in centre rezidentiale publice
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...