Logo ♿ Observatorul Social
Organizezi un eveniment? Click aici pentru a solicita oferta de la toate locatiile!

Articol din categoria Social

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca locatiile in care functionează sectiile de votare

Publicat: / Actualizat: /
Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca locatiile in care functionează sectiile de votare
'Afiș articol "Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca locatiile in care functionează sectiile de votare"
Hotarare privind setul de conditii minimale pe care trebuie sa le indeplineasca locatiile in care functioneaza sectiile de votare, precum si dotarea minimala a acestora.
Publicat: / Actualizat:
1.612 vizionări
0
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca locatiile in care functionează sectiile de votare” — Hotarare privind setul de conditii minimale pe care trebuie sa le indeplineasca locatiile in care functioneaza sectiile de votare, precum si dotarea minimala a acestora.

trimite

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915/14.XI.2016
Autoritatea Electorală Permanentă

HOTĂRÂRE privind setul de condiţii minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care funcţionează secţiile de votare, precum şi dotarea minimală a acestora

 Având în vedere prevederile art. 81 alin. (1) şi (2), art. 103 alin. (1) lit. c) şi art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2), precum şi al art. 114 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1 Prezenta hotărâre reglementează setul de condiţii minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care funcţionează secţiile de votare, precum şi dotarea minimală a acestora.

ART. 2 (1) Prin locaţiile în care funcţionează secţiile de votare se înţelege atât sediile secţiilor de votare, cât şi localurile de vot propriu-zise. (2) Prin ciclu electoral se înţelege intervalul de 4 ani dintre alegerile parlamentare.

ART. 3 (1) Stabilirea locaţiilor în care funcţionează secţiile de votare se realizează cu respectarea următoarelor principii:

a) principiul eficienţei - trebuie să permită amenajarea şi dotarea acestora la costuri cât mai mici;
b) principiul predictibilităţii - trebuie să fie stabilite cu suficient timp înaintea datei votării;
c) principiul sustenabilităţii - trebuie să poată fi utilizate în acest scop pentru cel puţin un ciclu electoral;
d) principiul accesibilităţii - traseele stradale trebuie să asigure accesul egal al alegătorilor la locaţiile în care funcţionează secţiile de votare cărora le sunt arondaţi, iar imobilele în care acestea sunt amplasate trebuie să asigure accesul persoanelor cu dizabilităţi la localul de vot.

(2) Localurile de vot se amenajează astfel încât să asigure legalitatea, accesibilitatea, eficienţa şi solemnitatea procesului de votare.

ART. 4 (1) Sediile secţiilor de votare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aparţină, de regulă, domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
b) să dispună de dotările prevăzute de legislaţia în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi de planul de evacuare în caz de urgenţă;
c) să fie racordate la reţelele de utilităţi publice de energie electrică, apă şi canalizare, precum şi la reţelele de telecomunicaţii şi internet;
d) să beneficieze de surse secundare de energie electrică;
e) să dispună de cel puţin un grup sanitar igienizat, aerisit şi accesibil;
f) să beneficieze de echipamente şi instalaţii în stare de funcţionare;
g) să permită afluirea şi defluirea corespunzătoare a alegătorilor;
h) să faciliteze asigurarea măsurilor de pază, de protecţie şi securitate;
i) să dispună de spaţii utile suficiente pentru asigurarea controlului accesului alegătorilor în localurile de vot, în serii corespunzătoare numărului cabinelor;
j) să permită deplasarea normală, neobstrucţionată, pe coridoare, holuri, culoare, vestibuluri şi alte asemenea locuri de trecere şi, de asemenea, să fie marcat corespunzător;
k) să beneficieze de rampe speciale pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor care intenţionează să îşi exercite dreptul de vot şi să asigure accesibilitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000".

(2) Sediile secţiilor de votare nu pot fi stabilite în unităţile de asistenţă medicală cu paturi, respectiv în unităţi de asistenţă medicală primară şi ambulatorie de specialitate.

ART. 5 (1) Localurile de vot trebuie să dispună de o suprafaţă utilă suficientă pentru:

a) asigurarea unor zone de staţionare pentru persoanele autorizate în condiţiile legii să participe ori să asiste la operaţiunile electorale desfăşurate în secţia de votare, astfel încât acestea să nu îngreuneze sau să împiedice desfăşurarea normală a operaţiunilor electorale;
b) asigurarea zonei de lucru pentru operatorul de calculator;
c) amplasarea cabinelor de vot, a urnelor de vot şi a mobilierului necesar desfăşurării activităţii biroului electoral al secţiei de votare;
d) depozitarea în condiţii de siguranţă a buletinelor de vot, a tipizatelor şi formularisticii electorale, precum şi a altor materiale necesare sau rezultate din procesul de votare.

(2) În ziua votării este interzisă închirierea sau utilizarea în alte scopuri a spaţiilor în care se desfăşoară votarea, a căilor de acces la acestea şi a spaţiilor tehnice aferente.

(3) Localurile de vot trebuie să fie amplasate în încăperi uscate, luminate, ventilate, curate şi confortabile din punct de vedere termic.

(4) Localurile de vot trebuie să fie amplasate, de regulă, la parterul clădirilor.

(5) Localurile de vot pot fi amplasate la etajele imobilelor numai sub condiţia asigurării accesului persoanelor cu dizabilităţi la procesul de votare.

(6) Accesul în localul de vot se realizează prin coridoare, holuri, culoare, vestibuluri şi alte asemenea locuri de trecere, delimitate şi marcate corespunzător, prin care persoanele să se poată deplasa uşor.

ART. 6 Configuraţia localurilor de vot trebuie să faciliteze paza, protecţia şi securitatea materialelor utilizate în procesul de votare.

ART. 7 (1) La fiecare 300 de alegători arondaţi la o secţie de votare se asigură câte o cabină de vot, dar, de regulă, nu mai mult de 5 cabine de vot.

(2) Se recomandă confecţionarea şi amplasarea unei cabine de vot pentru persoanele cu handicap locomotor, dimensionată şi marcată corespunzător.

ART. 8 (1) Fiecare secţie de votare trebuie să dispună de urne distincte pentru fiecare tip de scrutin, precum şi de o urnă specială, care se etichetează corespunzător.

(2) La estimarea numărului necesar de urne de vot se vor avea în vedere numărul alegătorilor arondaţi la secţia de votare respectivă şi numărul de pagini ale buletinelor de vot.

ART. 9 Fiecare secţie de votare trebuie să dispună de un număr de ştampile cu menţiunea "VOTAT" cel puţin egal cu cel al cabinelor de vot, dar nu mai mare de numărul membrilor biroului electoral al secţiei de votare.

ART. 10 (1) Cabinele de vot şi urnele de vot trebuie să fie amplasate în aceeaşi încăpere în care îşi desfăşoară activitatea biroul electoral al secţiei de votare, în raza vizuală a membrilor acestuia.

(2) În timpul desfăşurării votării trebuie asigurată limitarea/interzicerea staţionării oricăror persoane pe o distanţă de cel puţin 1-1,5 m faţă de locul unde sunt amplasate cabinele de vot şi urnele de vot, cu excepţia alegătorilor şi a persoanelor desemnate de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare pentru însoţirea acestora în cazurile prevăzute de lege.

ART. 11 (1) Asamblarea şi dezasamblarea cabinelor de vot şi a urnelor de vot, precum şi manevrarea acestora trebuie să poată fi realizate rapid şi simplu.

(2) Caracteristicile tehnice ale cabinelor de vot şi ale urnelor de vot, precum şi normele tehnice privind amplasarea, asamblarea, securitatea şi depozitarea acestora sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

(3) Prevederile anexelor nr. 1 şi 2 au caracter de recomandare.

ART. 12 Pentru secţiile de votare din străinătate, prevederile prezentei hotărâri se aplică, după caz, cu luarea în considerare a condiţiilor specifice privind organizarea secţiilor de votare din străinătate.

ART. 13 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 14 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 4/2008 privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească localurile secţiilor de votare pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 1 octombrie 2008, se abrogă.

ART. 15 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Ana Maria Pătru
Contrasemnează: Vicepreşedinte, Constantin-Florin
Mituleţu-Buică, Vicepreşedinte, Marian Muhuleţ Bucureşti,
10 noiembrie 2016. Nr. 44.

Numele tau: Adresa de e-mail:
Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca locatiile in care functionează sectiile de votare
Articol - Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca locatiile in care functionează sectiile de votare
Hotarare privind setul de conditii minimale pe care trebuie sa le indeplineasca locatiile in care functioneaza sectiile de votare precum si dotarea minimala a acestora
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...