Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Social

Declaratia de la Madrid, Adoptata la Adunarea Generala a EDF

Publicat: / Actualizat: /
Declaratia de la Madrid, Adoptata la Adunarea Generala a EDF
Afiș articol "Declaratia de la Madrid, Adoptata la Adunarea Generala a EDF"
EDF a fost infiintat acum 20 de ani pentru a se asigura ca deciziile la nivel european privind persoanele cu handicap sunt luate impreuna cu persoanele cu handicap.
Publicat: / Actualizat:
2.254 vizionări
0
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Declaratia de la Madrid, Adoptata la Adunarea Generala a EDF” — EDF a fost infiintat acum 20 de ani pentru a se asigura ca deciziile la nivel european privind persoanele cu handicap sunt luate impreuna cu persoanele cu handicap.

trimite

"Nimic despre noi, fără vizibilitatea disabilității peste tot"

"Europa incluzivă și accesibilă pe care o dorim"

Declaratia de la Madrid, Adoptata la Adunarea Generală a EDF, în data de 13 mai 2017

Astăzi, Forumul european al persoanelor cu dizabilități (EDF) sărbătorește cea de-a 20-a aniversare. Adunarea Generală a EDF și 200 de reprezentanți ai mișcării europene a persoanelor cu dizabilități adoptă această Declarație, care definește viziunea noastră și un plan de acțiune pentru drepturile persoanelor cu handicap în următorii ani.

Pe măsură ce marcăm cea de-a 60-a aniversare a Tratatului de la Roma, EDF invită liderii instituțiilor europene și ai statelor membre să reafirme viziunea unei Europe care promovează, protejează și asigură drepturile civile, politice, sociale, culturale și economice, promovează participarea democratică a societății civile în procesele decizionale și care vede persoanele cu dizabilități și familiile lor ca parte integrantă a unei Europe durabile și înfloritoare.

Această declarație se bazează pe Declarația de la Madrid privind "Nediscriminarea și rezultatele acțiunii pozitive în incluziunea socială" din 2002 și Declarația EDF privind Summit-ul de la Roma, adoptată la începutul acestui an, înaintea celei de-a 60-a aniversări a Uniunii Europene. Această declarație ne reînnoiește angajamentul față de o Europă în care toate persoanele cu dizabilități se bucură de toate drepturile omului.

Preambul

Reamintind că EDF a fost înființat acum 20 de ani pentru a se asigura că deciziile la nivel european privind persoanele cu handicap sunt luate împreună cu persoanele cu handicap;

Reamintind că EDF este acum o mișcare la nivel european cu membri din întreaga UE și dincolo de aceasta;

Reamintind că, în același an, 1997, în Tratatul de la Amsterdam a apărut "dizabilitatea", creând primul temei juridic pentru legislația UE pentru a proteja drepturile persoanelor cu handicap împotriva discriminării;

Reamintind că în prezent există 80 de milioane de persoane cu dizabilități în UE și că până în 2020 vor fi 120 de milioane;

Realizând faptul că în rândul persoanelor cu handicap grupurile cele mai excluse sunt femeile, copiii și tinerii, persoanele care necesită un sprijin mai intens, persoanele cu dizabilități psihosociale, persoanele fără adăpost, minoritățile etnice și refugiații, care nu pot participa în condiții egale cu ceilalți în toate aspectele vieții în UE;

Considerând că șomajul, sărăcia, excluziunea, inegalitățile în materie de persoane fără adăpost, stigmatizarea și discriminarea rămân la niveluri inacceptabile și au crescut în Europa și în UE;

Reamintind că persoanele cu dizabilități și familiile acestora s-au confruntat cu reduceri drastice ale serviciilor sociale și a beneficiilor, ceea ce a dus la revenirea la instituții segregate, în care persoanele cu handicap sunt deseori private de libertate și capacitate juridică;

Reamintind faptul că Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CRPD) este primul tratat internațional privind drepturile omului care urmează să fie ratificat de UE ca organizație regională în 2011, această convenție reprezintă piatra de temelie a agendei politice privind persoanele cu handicap și că EDF și membrii săi joacă un rol esențial în punerea sa în aplicare;

Amintirea rolului cheie jucat de fondurile europene structurale și de investiții, printre alte instrumente ale UE, în asigurarea egalității de șanse și a nediscriminării pentru persoanele cu handicap ca cetățeni europeni cu drepturi depline;

Recunoscând evoluția rapidă a tehnologiilor de comunicare și informare (TIC) care, dacă sunt accesibile, pot juca un rol crucial în sprijinirea vieții independente a persoanelor cu handicap și a participării active a acestora, la creșterea numărului de societăți digitalizate și conectate;

Reamintind că persoanele cu handicap au fost incluse în centrul Agendei pentru dezvoltare durabilă din 2030 - o agendă care promite să nu lase pe nimeni în urmă, cu 17 obiective de dezvoltare durabilă, care să fie puse în aplicare, monitorizate și realizate până în 2030;

Reamintind importanța acțiunilor externe ale UE și necesitatea de a asigura că persoanele cu handicap sunt integrate pe deplin în programele, politicile și strategiile UE în vederea atingerii obiectivelor SDG și a punerii în aplicare a Agendei pentru dezvoltare durabilă din 2030;

Subliniind faptul că EDF își reafirmă convingerea de a proteja, reînvia și restructura proiectul european și va continua să lucreze pentru o Europă puternică și unită pentru toți cetățenii săi.

 Viziunea noastră pentru viitor

Noi, participanții la Adunarea Generală a FED, reuniți la Madrid la 13 mai 2017, împărtășesc o viziune comună pentru o Europă puternică, incluzivă și accesibilă;

Conventia ONU in materie reprezintă o adevărată oportunitate și provocare pentru instituțiile UE, liderii statelor membre și societatea civilă de a schimba modurile de lucru și politicile noastre;

Scopul Conventiei ONU este "să promoveze, să protejeze și să garanteze că toate persoanele cu dizabilități beneficiază de toate drepturile și libertățile fundamentale ale tuturor drepturilor omului și ale libertăților fundamentale și să promoveze respectarea demnității lor inerente";

Uniunea Europeana, statele membre, monitorizarea Conventiei ONU,  Organizațiile persoanelor cu dizabilități, societatea civilă și alți actori ar trebui să se orienteze către principiile generale ale Conventie în ceea ce privește punerea în aplicare și monitorizarea acesteia: respectarea demnității inerente, a autonomiei, inclusiv a libertății de a lua propriile decizii și a independenței persoanelor, nediscriminarea, cu un accent deosebit pe locuințe rezonabile, participarea și includerea completă și efectivă în societate, respectarea diferenței și a acceptării persoanelor cu handicap ca parte a diversității umane și umane, egalitatea de șanse, accesibilitatea în urma unei abordări de design universal, egalitate intre bărbați și femei, respectarea capacităților în evoluție ale copiilor cu handicap și a dreptului copiilor cu dizabilități de a-și păstra identitatea, promovarea educației incluzive și a învățării pe tot parcursul vieții; De toate acțiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a Conventiei ONU vor beneficia nu numai persoanele cu dizabilități, ci și societatea în ansamblu; UE a primit un set de recomandări ("observații finale") în 2015; Aceste recomandări reprezintă un instrument cheie pentru implementarea atât a obiectivelor Conventiei, cât și a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Agendei pentru dezvoltare durabilă din 2030; Noi, participanții la Adunarea Generală a FED, reuniți la Madrid la 13 mai 2017, împărtășim această viziune și cerem liderilor europeni, guvernelor naționale și tuturor părților interesate să lucreze pentru a face această viziune reală, împreună cu persoanele cu handicap și organizatiile reprezentative. Europa pe care o dorim indeamna liderii europeni să revitalizeze un proiect european care să garanteze tuturor persoanelor un viitor bazat pe democrație și libertate, drepturile omului și egalitate, autonomie și libertate de alegere, justiție socială, demnitate umană, solidaritate, participare a tuturor persoanelor cu dizabilități în societate, a păcii și a durabilității mediului; solicităm UE să pună în aplicare în totalitate Conventia ONU și să adopte o strategie cuprinzătoare pentru punerea sa în aplicare ca pe o nouă agendă privind drepturile persoanelor cu handicap 2008-2030; Integrarea prevederilor CRPD în toate pasajele noi și revizuite ale legislației UE, ca adoptare a relevanței orizontale și a handicapului vom solicita UE și statelor membre să ratifice rapid Protocolul opțional care introduce proceduri pentru consolidarea protecției drepturilor în Conventia ONU pentru toate persoanele din Europa; Facem apel la UE să declare anul 2021 Anul european al Drepturilor persoanelor cu handicap pentru a sărbători cea de-a zecea aniversare a încheierii CRPD de către UE; solicităm UE și statelor membre să se asigure că drepturile femeilor și fetelor cu handicap sa fie luate în considerare în toate domeniile sale legislative și politice. Să lucreze în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, drepturilor femeilor și al punerii în aplicare a Convenției și să ratifice Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul), îndeamnă UE și statele membre să se asigure că finanțarea pentru  Organizațiile regionale și locale ale persoanelor cu handicap, inclusiv cele care reprezintă copii și femei, sa fie existenta în legile și reglementările corespunzătoare din 2004 - Respectarea obligațiilor de dialog structurat cu aceste organizații, derivate din articolele 4.3 și 33.3 din CRPD; Facem apel la UE și la statele membre să încurajeze organizațiile naționale, regionale și locale ale persoanelor cu handicap să se formeze și să își îndeplinească misiunea de a conecta, promova și reprezenta interesele persoanelor cu handicap; solicităm UE și statelor membre să desemneze sau să stabilească mecanismul de coordonare și punctele focale necesare pentru punerea în aplicare a CRPD în instituțiile UE și guvernele și administrațiile statelor membre, în conformitate cu articolul 33.1 din Convenția CRPD și să integreze drepturile de dizabilitate în toate domeniile de politică, cu un accent special pe grupurile care se confruntă cu discriminare multiplă și intersectorială; solicităm UE și statelor membre să consolideze și să instituie un mecanism de monitorizare independent, solid și independent, cu resurse adecvate, în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din CRPD, care implică pe deplin persoanele cu handicap și organizațiile lor reprezentative, in conformitate cu articolul 33.3 din CRPD. Solicităm UE și statelor membre să elaboreze și să lanseze planuri naționale pentru instruirea experților cu dizabilități pentru a le permite să împărtășească experiențele lor și să ofere expertiză în toate domeniile, punând un accent special pe ocupare, accesibilitate, educație incluzivă și învățare de-a lungul vieții, locuințe, capacitatea juridică, accesul la justiție și la asistența medicală; îndeamnă UE și statele sale membre să primească refugiații și să colaboreze cu aceștia pentru a pune capăt conflictelor armate care le îndepărtează de casele lor .

Îndeamna Consiliul UE să pună capăt blocajului Directivei privind egalitatea tratamentului începând cu 2008 și să solicite UE să adopte rapid această legislație care interzice discriminarea bazată pe religie, credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală în toate aspectele Inclusiv discriminarea multiplă și intersectorială și discriminarea prin asociere; îndeamnă Comisia Europeană să se asigure că CRPD este pe deplin integrata în textul final al pilonului european al drepturilor sociale, în timp ce investițiile în servicii sociale și comunitare devin o parte cheie din recomandările specifice fiecărei țări în cadrul semestrului european, pentru a garanta îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Facem apel la UE să-și asume un rol de lider în realizarea agendei pentru dezvoltare durabilă din 2030, cu o foaie de parcurs clară și o dezvoltare regională durabilă .

Obiective incluzând persoanele cu dizabilități

Solicităm UE să se alinieze obiectivelor de dezvoltare durabilă cu indicatori clari care includ și sprijină dezagregarea datelor în funcție de handicap; Solicităm Parlamentului European și Consiliului să adopte un Act european de accesibilitate puternic și ambițios, cu o gamă largă de bunuri și servicii în care sunt furnizate produse și servicii, pentru a face o reală diferență în viața de zi cu zi a celor 80 de milioane de europeni cu dizabilități și, în același timp, pentru a facilita viața tuturor europenilor; cerem instituțiilor europene și statelor membre să pună în aplicare și să adopte politicile necesare pentru a se asigura că evoluțiile tehnologice actuale și viitoare nu lasă pe nimeni în urmă și sunt destinate tuturor, pentru ca persoanele cu handicap să se poată bucura de ele în mod egal cu ceilalți și să le folosească pentru a-și susține viața independentă și participarea deplină în toate aspectele vieții: solicităm UE să ratifice rapid Convenția Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, să faciliteze accesul la lucrările publicate pentru persoanele nevazatoare, cu deficiențe de vedere sau cu handicap imprimate în alt mod (vezi Tratatul de la Marrakech), asigurând astfel accesul deplin la toate lucrările publicate și pentru a pune capăt lipsei de informatii cu care se confruntă acești oameni; solicităm Comisiei Europene să se asigure că CRPD este pe deplin integrata în textul final al pilonului european al drepturilor sociale și să asigure investiții în domeniul social și serviciile bazate pe comunitate, sa  devina o parte esențială a recomandărilor specifice fiecărei țări, în cadrul semestrului european pentru a garanta realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Numele tau: Adresa de e-mail:
Declaratia de la Madrid, Adoptata la Adunarea Generala a EDF
Articol - Declaratia de la Madrid, Adoptata la Adunarea Generala a EDF
EDF a fost infiintat acum 20 de ani pentru a se asigura ca deciziile la nivel european privind persoanele cu handicap sunt luate impreuna cu persoanele cu handicap
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...