Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Social

Drepturile copiilor cu dizabilitati si ale persoanelor care ii au in grija

Publicat: / Actualizat: /
Drepturile copiilor cu dizabilitati si ale persoanelor care ii au in grija
'Afiș articol "Drepturile copiilor cu dizabilitati si ale persoanelor care ii au in grija"
In toate actiunile care privesc copiii cu dizabilitati, va fi luat in considerare cu prioritate interesul superior al copilului.
Publicat: / Actualizat:
19.919 vizionări
3
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Drepturile copiilor cu dizabilitati si ale persoanelor care ii au in grija” — In toate actiunile care privesc copiii cu dizabilitati, va fi luat in considerare cu prioritate interesul superior al copilului.

trimite

„Copiii cu dizabilităţi nu ar trebui trataţi ca nişte recipienţi ai carităţii. Ei au aceleaşi drepturi ca toţi copiii, printre acestea, dreptul la viaţă şi la oportunităţile care rezultă dintr-o bună îngrijire a sănătăţii, nutriţiei şi educaţiei, dreptul de a-şi exprima opiniile şi de a participa în luarea deciziilor.” UNICEF

Drepturile copiilor cu dizabilitați / handicap/ (până la 18 ani) și ale persoanelor care îi au în grijă

Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, capitolul Copii cu dizabilităţi precizează:

1. Statele Părţi vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că minorii cu dizabilităţi se bucură pe deplin de toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, în condiţii de egalitate cu ceilalţi copii.

2. În toate acţiunile care privesc copiii cu dizabilităţi, va fi luat în considerare cu prioritate interesul superior al copilului.

3. Statele Părţi vor asigura copiilor cu dizabilităţi dreptul de a-şi exprima liber opiniile în toate aspectele care îi privesc, ţinând seamă de opiniile lor în funcţie de vârstă şi gradul de maturitate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi copii, şi că, în realizarea acestui drept, li se asigură asistenţa adecvată dizabilităţii şi vârstei.

Copiii cu handicap/dizabilități, sau reprezentanţii legali ai acestora, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa în România beneficiază, de drepturile şi obligaţiile persoanelor cu dizabilități/handicap acordate în scopul integrării şi incluziunii sociale a acestora, reglementate de Legea 448/ 2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Copiii cu dizabilităţi/handicap beneficiază de drepturi destinate facilitării accesului efectiv şi fără discriminare, la:

•măsuri de suport şi de îngrijire, adaptate nevoilor lor
•ocrotirea sănătăţii - prevenire, tratament şi recuperare;
•educaţie şi formare profesională;
•asistenţă socială, respectiv servicii sociale şi prestaţii sociale;
•pregătire în vederea ocupării unui loc de muncă;
•transport, acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional;
•petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism precum şi la orice alte activităţi apte să le permită deplina integrare socială şi dezvoltare personală;
•servicii de îngrijire personală, stabilite în baza evaluării socio-psiho-medicale şi a nevoilor individuale de ajutor pentru realizarea activităţilor uzuale ale vieţii zilnice;
•asistenţă juridică;
•facilităţi fiscale
•alocaţia de stat care se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum şi tinerilor care au împlinit această vârstă şi urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional (până la terminarea studiilor).

Cuantumul alocaţiei este stabilit în raport cu indicatorul social de referinţă (ISR) care reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează beneficiile de asistenţă socială, suportate din bugetul de stat.

Promovarea şi respectarea drepturilor copiilor cu dizabilităţi/handicap revin, în principal, autorităţilor administraţiei publice locale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa aceștia şi, în subsidiar, respectiv complementar, autorităţilor administraţiei publice centrale, societăţii civile şi familie sau reprezentanții legali.

Părinții sau reprezentanții legali au obligația de a respecta și/sau urma serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copiii cu dizabilități încadrați în grad de handicap .Pentru asigurarea accesului nemijlocit şi neîngrădit la servicii, în baza principiului egalizării şanselor, autorităţile publice competente au obligaţia să asigure resursele financiare necesare şi să ia măsuri specifice.

Drepturi și facilități copii cu handicap, până la 18 ani

A. Drepturi ale copiilor cu dizabilități/handicap, indiferent de gradul de încadrare în grad de handicap/dizabilități:

Sănătate și recuperare

•asistență medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;

•dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu;

•servicii gratuite de cazare și masă în unitățile sanitare cu paturi, sanatorii și stațiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist;

•un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare și integrare socială și a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist.

Educație

Copiii cu dizabilități/handicap au acces liber şi egal la orice formă de educaţie, indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de handicap şi nevoile educaţionale ale acestora și au următoarele drepturi:

•li se asigură educaţia permanentă şi formarea profesională de-a lungul întregii vieţi;

•copiii cu dizabilități sau, după caz, familia ori reprezentanții legali constituie principalii factori de decizie în alegerea formei şi tipului de şcolarizare, precum şi a unităţii de învăţământ;

•unităţi de învăţământ special, formate din: şcoală specială, cantină şi, după caz, internat şcolar, în condiţiile legii;

•integrarea individuală în unităţi de învăţământ de masă, inclusiv în unităţi cu predare în limbile minorităţilor naţionale;

•grupe sau clase speciale compacte, integrate în unităţi preşcolare şi şcolare de masă;

•servicii educaţionale prin cadrele didactice itinerante/de sprijin la recomandarea comisiei interne de evaluare continuă şi cererea părinţilor;

•şcolarizare la domiciliu până la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani, prin grija Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

•educaţia "la patul de spital", pe durata spitalizării la recomandarea comisiei interne de evaluare continuă şi cererea părinţilor. Pentru copiii, elevii şi tinerii cu boli cronice sau cu boli care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni se organizează, după caz, grupe sau clase în cadrul unităţii sanitare în care aceştia sunt internaţi. Şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de clase sau de grupe în spitale se fac de către inspectoratul şcolar, la propunerea CJRAE/CMBRAE, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educaţiei;

•acces gratuit de masă şi cazare în internatele şcolare;

•locuri gratuite în tabere de odihnă, o dată pe an, indiferent de forma de învăţământ împreună cu asistenţii personali. În vederea obţinerii unui loc gratuit în tabere de odihnă pentru preşcolarul sau elevul cu handicap, părintele ori reprezentantul legal al acestuia va depune o cerere la unitatea de învăţământ de care aparţine, însoţită de copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap. Studentul cu handicap va depune cererea personal sau prin reprezentant;

•școlarizarea în alt județ/sector al municipiului București decât cel de domiciliu, cu suportarea cheltuielilor din bugetul județului/sectorului în care se află unitatea de învățământ;

•învăţământul special şi special integrat care reprezintă o formă de instruire şcolară diferenţiată, adaptată, precum şi o formă de asistenţă educaţională, socială şi medicală complexă, destinată persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale.

Elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale pot dobândi calificări profesionale corespunzătoare tipului şi gradului de deficienţă.

La solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor legali sau a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copii cu cerinţe educaţionale speciale cu vârste cuprinse între 6 şi 8 ani la data începerii anului şcolar.

Evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale se realizează de către centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională, denumite în continuare CJRAE, respectiv de Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, denumit în continuare CMBRAE, prin serviciile de evaluare şi de orientare şcolară şi profesională, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, acordându-se prioritate integrării în învăţământul de masă. CJRAE cuprind şi centrele logopedice interşcolare. Stabilirea gradului de deficienţă al elevilor cu cerinţe educaţionale speciale se realizează de către comisiile din cadrul CJRAE/CMBRAE, în colaborare cu comisiile pentru protecţia copilului din cadrul direcţiilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti de asistenţă socială şi protecţia copilul.

Finanţarea învăţământului special şi special integrat se face din bugetele judeţelor unde funcţionează unitatea de învăţământ special, indiferent de domiciliul copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale şi din bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti (art. 6 din HG 1251/2005, art. 102 din Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5.574/2011).

Copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, CES, școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă, care nu sunt incluși în sistemul de protecție socială, beneficiază de alocația de hrană și drepturile la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive. (art. 51 alin 2 din Lg. 1/2011 modif., alin. 7 din Lg. 272/2004 modif și HG 904/2014).

Drepturile prevăzute (alocaţia zilnica de hrană, rechizite şcolare, cazarmament, îmbrăcăminte şi încălţăminte) se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial. (art. 26 alin. 2 din Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5.574/2011, modificat prin Ordinul Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr. 5.036 / 2015)Părinții se adresează cu o cerere unității școlare frecventate de copil, această instituție fiind în măsura să facă demersurile necesare către instituțiile finanțatoare ale școlilor, Consiliile locale/județene, instituții finanțatoare ale școlilor care, în limita bugetelor, ar putea aloca sume pentru copii/elevii cu cerințe educaționale speciale,( CES) integrați în învățământul de masă și care dețin certificate de orientare școlară și profesională.

Educaţia copiilor cu dizabilități este parte integrantă a sistemului naţional de educaţie, coordonat de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice.

Cultură, sport, turism

•gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice și sportive.

Persoana care însoţeşte copilul cu handicap beneficiază de gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive.

B.Drepturi ale Copiilor cu dizabilități/handicap grav și accentuat:

Sănătate și recuperare

•asistenţă medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;

•dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi a normelor sale de aplicare;

•un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist.

De serviciile gratuite de cazare şi masă beneficiază și însoţitorul copilului cu handicap grav sau accentuat în unităţile sanitare cu paturi, sanatorii şi staţiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, asigurate de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Educație

•acces liber şi egal la orice formă de educaţie, indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de handicap şi nevoile educaţionale ale acestora;

•studenţii cu handicap grav şi accentuat beneficiază, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă la cantinele şi căminele studenţeşti, valoarea reducerii asiguându-se din bugetul instituţiilor de învăţământ publice sau private. În situaţia în care studentul cu handicap grav sau accentuat adresează cererea de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă la cantinele şi căminele studenţeşti, iar aceasta nu este rezolvată favorabil, persoana lezată se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, în condiţiile legii.

Transport

•gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul. Beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul:

- însoţitorii persoanelor (copiilor) cu handicap grav, în prezenţa acestora;
- însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora
- însoţitorii copiilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;
- asistenţii personali ai copiilor cu handicap grav;Legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă este valabilă pe întregul teritoriu al ţării, fiind recunoscută de toate regiile de transport local, şi este eliberată de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, costurile fiind suportate din bugetele judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

•copii cu dizabilități/handicap grav beneficiază de gratuitatatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic.Beneficiază de aceste prevederi legale și însoţitorii persoanelor (copiilor) cu handicap grav, numai în prezenţa acestora precum și asistenţii personali ai persoanelor (copiilor) cu handicap grav.

•copii cu dizabilități/handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic.

Beneficiază de aceste prevederi legale și însoţitorii copiilor cu dizabilități/handicap accentuat, numai în prezenţa acestora.

•copii cu afecţiuni renale care necesită hemodializă în alte localităţi decât cele de domiciliu beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial şi peste numărul de călătorii prevăzut, în funcţie de recomandarea centrului de dializă.Beneficiază de aceste prevederi legale şi asistenţii personali sau însoţitorii copiilor cu handicap care necesită hemodializă.Copii cu dizabilități/handicap grav beneficiază de:

•alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, acordată de Agenţia pentru Plăți și Inspecție Socială;
•buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 106 lei, acordat prin direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
•asistent personalCopii cu dizabilități/handicap accentuat beneficiază de:
•alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, acordată de Agenţia pentru Plăți și Inspecție Socială;
•buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 79 lei, acordat prin direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Copilul cu dizabilități/handicap mediu beneficiază de:

•alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, acordată de Agenţia pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipilui București;
•buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 39 lei, acordat prin direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Copiii cu dizabilități/handicap de tip HIV/SIDA beneficiază şi de:

•alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice.

Nu pot beneficia de drepturile prevăzute mai sus copiii cu handicap care se află în internate sau centre de plasament aferente unităţilor ori instituţiilor de învăţământ special sau în alte tipuri de instituţii publice cu caracter social, cu excepţia centrului de tip respiro, în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice.

Numele tau: Adresa de e-mail:
Drepturile copiilor cu dizabilitati si ale persoanelor care ii au in grija
Articol - Drepturile copiilor cu dizabilitati si ale persoanelor care ii au in grija
In toate actiunile care privesc copiii cu dizabilitati va fi luat in considerare cu prioritate interesul superior al copilului
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...