Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Social

Facilitati ale reprezentantilor legali ai copiilor cu dizabilitati

Publicat: / Actualizat: /
Facilitati ale reprezentantilor legali ai copiilor cu dizabilitati
'Afiș articol "Facilitati ale reprezentantilor legali ai copiilor cu dizabilitati"
Facilitati ale reprezentantilor legali ai copiilor cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada in care ii au in ingrijire, supraveghere si intretinere.
Publicat: / Actualizat:
17.098 vizionări
5
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Facilitati ale reprezentantilor legali ai copiilor cu dizabilitati” — Facilitati ale reprezentantilor legali ai copiilor cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada in care ii au in ingrijire, supraveghere si intretinere.

trimite

După publicarea drepturilor copiilor cu handicap, continuăm cu facilitățile de care beneficiază reprezentanții legali ai copiilor cu handicap.

Facilități ale reprezentanților legali ai copiilor cu dizabilități/handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada în care îi au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere.

•reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat beneficiază de scutire de la plata impozitului/taxa pe clădirea folosită ca domiciliu şi terenul aferent aflat în proprietate sau coproprietate.

Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se acordă pe baza documentelor doveditoare, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, care atestă situaţia respectivă, cu excepţia contribuabililor care sunt deja cuprinşi în baza de date a unităţii administrativ-teritoriale. Scutirea de impozit/taxa pe clădiri se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor depunerii documentelor doveditoare, proporţional cu numărul de luni menţionate în certificat.

Acte necesare pentru scutirea de impozit pe clădire și terenul aferent acesteia, se depun la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale

•reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat sunt scutiți de la plata taxei (impozit) asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor, pentru un singur mijloc de transport aflate în proprietate sau coproprietate, la alegere.

•scutire de la plata taxei axa de mediu la achiziționarea unei mașini - de la 1 februarie 2017

•părinţii care au în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav ori accentuat pot contracta un credit, a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, stat pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, prin transferuri de la bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vărstnice la bugetele direcţiilor generale de asistentță socială şi protecţia copilului judeţene,respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza unui contract privind angajamentul de plata a dobânzii, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depăşească 10 ani.

Documentele pentru contractarea creditului, se depun la Direcţia Generala de Asistenţă socială şi protecţia Copilului județene, respectiv locale a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul copilul cu handicap grav sau accentuat.

•însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, deţinători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, (rovinieta).

Scutirea se aplică pentru un singur autoturism deţinut de fiecare din persoanele îndreptăţite potrivit prevederilor legale.

Persoana care are în îngrijire, supraveghere și întreținere un copil cu dizabilități/handicap beneficiază și de:

•un card-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimaţie beneficiază de parcare gratuită;
•concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 3 ani ;
•indemnizaţie lunară pentru creșterea copilului, pentru persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, adopției, încredințării în vederea adopției, luării în plasament sau în tutelă au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor legale sau care s-au aflat în una sau mai multe dintre perioadele asimilate.
•sumă suplimentară pentru situațiile sarcinilor gemelare sau suprapuneri de nașteri
•stimulent de inserție dacă părintele se întoarce la muncă înainte de finalizareaconcediului pentru creșterea copilului
•concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului încadrat în grad de handicap până la vârsta de 7 ani;
•program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre părinţi sau pentru persoana care se ocupă efectiv de îngrijirea copilului cu handicap (grav sau accentuat), până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, în condiţiile prevăzute de Codul muncii și o indemnizație compensatorie;
•concedii medicale, acordate în condiţiile legii, pentru îngrijirea copilului cu handicap care necesită internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afecţiuni intercurente, precum şi pentru recuperare/reabilitare, până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani;
•sprijin lunar acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
•sprijin lunar acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu handicap, pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani;
•sprijin lunar acordat persoanei care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare aferente, până la împlinirea de către copilul cu handicap a vârstei de 3 ani;
•sprijin lunar acordat persoanei care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare aferente, pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani.
• sprijin lunar pentru persoana cu handicap grav sau accentuat, care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare aferente și care are în întreţinere un copil în vârstă de până la 2 ani;
•sprijin lunar pentru persoana cu handicap grav sau accentuat, care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare aferente și care are în întreţinere un copil cu vârsta cuprinsă între 2 şi 7 ani.

Plata drepturilor se efectuează din bugetul MMFPSPV, prin ANPIS, de către agenția pentru plăți și inspecție socială în a cărei rază teritorială persoana îndreptățită are domiciliul sau reședința și care aprobă și dreptul.Plata se efectuează în luna curentă pentru luna anterioară. Pentru prima plată a dreptului, ținând cont de circuitul documentelor, de la data depunerii cererii și până la încasarea sumei este posibil să se parcurgă un interval de 45- 60 zile.Plata se efectuează în funcție de opțiunea exprimată în cerere:

- Prin mandat poștal, la domiciliu
- În cont bancar, la unitatea bancară nominalizată în cerere

Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

-este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;
-are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;
-locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.

Nu poate beneficia părintele care, pentru acelaşi copil, are în acelaşi timp şi calitatea de asistent personal ori care primeşte indemnizaţia acordată ca opțiume, în locul asistentului personal.În situaţia în care unul dintre părinţi beneficiază de concediu şi indemnizaţie lunară, celălalt părinte poate fi angajat asistent personal.

Persoanele singure care au în întreţinere un copil cu dizabilitate gravă, pot beneficia cumulat de concediul pentru cresterea copilului şi de indemnizaţia pentru care a optat în locul asistentului personal.

Pentru copilul cu dizabilitate care a împlinit vârsta de 3 ani, oricare dintre părinţii fireşti beneficiază de un concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani.

Asistenții personali ai copiilor cu handicap grav, pe perioada îngrijirii şi protecţiei acestora, pe baza contractului individual de muncă, au următoarele drepturi:

•salariu de bază stabilit potrivit dispoziţiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, precum şi spor de vechime şi alte sporuri aferente acordate în condiţiile legii;
•program de lucru care să nu depăşească în medie 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână;
•concediu anual de odihnă, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului încadrat în instituţii publice;

În cazul în care într-o familie există două sau mai multe persoane cu handicap grav cu drept la asistent personal, fiecare dintre acestea beneficiază de asistent personal.

Contractul individual de muncă al asistentului personal se încheie cu primăria localităţii de domiciliu sau reşedinţă a persoanei cu handicap grav, după caz, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii. Contractul individual de muncă se întocmeşte în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, iar cel de-al treilea exemplar se transmite direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile de la încheierea acestuia. Modalităţile şi condiţiile de încheiere, modificare şi încetare a contractului individual de muncă al asistentului personal se completează potrivit prevederilor cuprinse în Codul muncii.

Părinţii sau reprezentanţii legali ai copiilor cu handicap grav, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare.

Opţiunea se exprimă prin cerere adresată în scris direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi devine valabilă numai pe baza acordului exprimat în scris al acestora. Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, vor comunica angajatorului, în termen de 5 zile, acordul pentru opţiunea exprimată în condiţiile prevăzute de lege.Indemnizaţia lunară a asistenților personali este în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.

Plata indemnizaţiei lunare se asigură de primăriile în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav.

Indemnizaţia prevăzută de lege se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii şi încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplineşte condiţiile care au dus la stabilirea dreptului.

Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu dizabilități/ handicap are următoarele obligaţii principale:

a) să asigure creşterea şi îngrijirea corespunzătoare a persoanei cu handicap;
b) să respecte şi/sau să urmeze activităţile şi serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv în planul individual de servicii al adultului cu handicap;
c) să însoţească persoana cu handicap, la termenul necesar sau la solicitare, pentru evaluare şi reevaluare, la comisiile cu competenţă în domeniu;
d) să se prezinte la solicitarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
e) să colaboreze cu asistenţii sociali şi specialiştii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesională şi integrarea socială;
f) să comunice direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială, precum şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

Copii cu dizabilități/handicap pentru care s-a dispus o măsură de protecţie specială


În cazul copilului cu dizabilități, care are un certificat de încadrare în grad de handicap aflat în plasament la o familie/persoană, într-un serviciu de tip rezidențial sau aflat sub tutelă, primeste alocația lunară de plasament.

Alocația este platită persoanei sau reprezentatului familiei care a luat copilul în plasament, asistentului maternal ori reprezentantului organismului privat acreditat. De asemenea, aceasta suma de bani este achitata și tutorelui, în cazul copiilor pentru care s-a instituit tutela.

Copilul cu handicap pentru care s-a dispus o măsură de protecţie specială la asistent maternal nu beneficiază de asistent personal.

Drepturile asistentului maternal profesionist

•salariu de bază stabilit între limita minimă şi limita maximă pentru asistentul social cu pregatire medie, în funcţie de vechimea în muncă;
•un spor de 15 % calculat la salariu de bază, pentru încordare psihică foarte ridicată şi condiţii de muncă deosebite în care îşi desfăşoară activitatea;
•decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, în cazul în care deplasarea se face în interesul copilului, în condiţiile stabilite pentru personalul din sectorul bugetar;
•dreptul la consiliere şi la sprijin din partea specialiştilor direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în vederea îndeplinirii obligaţiilor care le revin cu privire la copii primiţi în plasament ;
•decontarea sumelor necesare asigurarii cheltuielilor lunare de hrană, echipament, cazarmament, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite școlare, precum şi sumele aferente acoperii cheltuielilor de locuit;
•15% spor pentru al II- lea copil dat în plasament;
•25% pentru plasamentul unui copil cu dizabilităţi;
•alte drepturi prevazute de lege.

Bibliografie:

1. Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi

2. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3. Hotărâre nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

4. Legea nr. 227/2015, actualizată, privind Codul fiscal

5. Codul fiscal 2016

6.Legea nr. 358 / 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

7.Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016

8. Legea nr. 193/2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

9.Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

10. Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

11. Hotărârea nr. 449/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011

12.Legea nr. 1 /2011,Legea educaţiei naţionale,actualizată

13.Legea 272/2004, Actualizata 2016, privind protectia si promovarea drepturilor copilului

14. Legea 132/2011 pentru aprobarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunară pentru creșterea copiilor

Numele tau: Adresa de e-mail:
Facilitati ale reprezentantilor legali ai copiilor cu dizabilitati
Articol - Facilitati ale reprezentantilor legali ai copiilor cu dizabilitati
Facilitati ale reprezentantilor legali ai copiilor cu handicap grav accentuat ori mediu pe perioada in care ii au in ingrijire supraveghere si intretinere
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...