Logo ♿ Observatorul Social

Articol din categoria Social

Ordinul nr 392 din 10 martie 2017

Publicat: / Actualizat: /
Ordinul nr 392 din 10 martie 2017
Afiș articol "Ordinul nr 392 din 10 martie 2017"
Ordinul nr. 392 din 10 martie 2017 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr 1887 din 2016 privind stabilirea contributiei lunare de intretinere datorate de adult
Publicat: / Actualizat:
7.367 vizionări
4
Cod de incorporare:
Previzualizare:
Configurare:

Conținut restrâns
Buton interacțiune
Afișează fundalul
E-mail:
Previzualizare mesaj:
Articole trimis de pe ♿ Observatorul Social: “Ordinul nr 392 din 10 martie 2017” — Ordinul nr. 392 din 10 martie 2017 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr 1887 din 2016 privind stabilirea contributiei lunare de intretinere datorate de adult

trimite

Pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în secțiunea Transparență decizională, a fost publicat ordinul Nr. 392 /10.03.2017 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora.

Ministrul muncii  și justiției sociale, numit în funcţie în baza Decretului Preşedintelui

României nr. 7 din 4 ianuarie 2017 pentru numirea Guvernului României,

Având în vedere:

- art. 94 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-    art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi cu modificările şi completările ulterioare;

-    Referatul de aprobare al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi nr.

2904 din 27 februarie 2017;


În temeiul art. 17 Alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, emite următorul

O R D I N:

Art. I

Anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora, se modifică și se completează, după cum urmează:

1.  Alineatul (2) al articolului 1, se modifică și va avea următorul cuprins:


 
(2) La calculul veniturilor realizate de persoana asistată și de susținătorii legali ai acesteia nu se iau în considerare:

a)    indemnizaţia pentru însoţitor care se acordă persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate;

b)    indemnizaţia lunară acordată adultului cu handicap vizual grav pentru plata însoţitorului acordată în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c)    indemnizaţia lunară şi bugetul personal complementar acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d)    indemnizația lunară acordată persoanelor cu handicap grav în baza art. 42 alin.(4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e)    ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

f)    alocația pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 alocației de stat pentru copii;

g)    indemnizaţia de creştere a copilului.”

2.    Alineatul (1) al articolului 2, se modifică și va avea următorul cuprins:

,,    (1) În cazul în care persoana asistată nu are venituri proprii ori acestea sunt mai mici decât contribuția lunară de întreținere stabilită, plata acesteia se datorează în totalitate sau parțial, după caz, de către: soțul sau soția, rudele în linie dreaptă, frați și surori, precum și celelalte persoane anume prevăzute de lege, în ordinea stabilită la art. 519 din Codul Civil.”

3.    Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) La stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere de plată în sarcina persoanelor asistate se procedează astfel:

a)    din veniturile proprii lunare se deduc obligaţiile legale de întreţinere ale persoanei asistate, aflate în executare;

b)    din suma rămasă se deduce 30%, care se lasă la dispoziţia persoanei asistate, pentru cheltuieli personale;

c)    suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care persoana asistată îi întreţine efectiv - soţ, soţie, copii (inclusiv persoana asistată), în măsura în care aceştia nu au venituri proprii şi nu beneficiază de asistenţă socială în instituţii rezidenţiale de asistenţă socială, stabilindu-se în acest mod nivelul venitului mediu net lunar pe o persoană. Suma astfel rezultată reprezintă venitul net lunar care revine persoanei și se ia în calcul la stabilirea contribuției lunare de întreținere pentru care persoana asistată este obligată la plată.

(2)    La stabilirea contribuției lunare de întreținere pentru care persoana asistată care realizează venituri salariale, la suma rezultată la alin.(1) lit.c), numai după ce s-a lăsat la dispoziția acestora cel puțin suma de 300 lei, se aplică următoarele procente: în primul an 80%, în al doilea an 85%, în al treilea an 90%, în al patrulea an 95%, iar din al cincilea
 
an 100%. În tot acest timp persoana asistată este pregătită pentru părăsirea centrului rezidenţial public prin punerea în practică a unui plan de dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă, precum şi a unui plan de locuire în comunitate.

(3) Cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere stabilit în sarcina persoanelor asistate nu va depăşi contribuţia lunară de întreţinere reglementată la art. 1 din ordin.”

4.  Alineatul (1) al articolului 4, teza I se modifică și va avea următorul cuprins:

,,(1) În situația în care persoana asistată nu are venituri proprii sau veniturile pe care le are sunt insuficiente pentru plata integrală a contribuţiei, la stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina altor persoane, respectiv în sarcina susţinătorilor legali, se procedează după cum urmează:”

5.    Articolul 4 alineatul (1) litera c), se modifică și va avea următorul cuprins:

„    c) în raport cu suma astfel rezultată la lit. b), care reprezintă venitul mediu net lunar pe o persoană, se stabileşte cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere datorat de susţinătorul legal al persoanei asistate, folosindu-se următoarele intervale de venituri:

        Contribuţia
Venitul    mediu    lunară  (%  din
net    lunar/o    contribuția
persoană        lunară
(lei)        calculată)
Sub 1450        0%
1451 - 1550    10%
1551 - 1650    20%
1651 - 1750    30%
1751 - 1850    40%
1851 - 1950    50%
1951 - 2050    60%
2051 - 2150    70%
2151 - 2250    80%
2251 - 2350    90%
peste 2350    100%

6. Alineatul (2) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (2) Intervalele de venituri prevăzute la alin. (1) lit. c) se actualizează prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.”

7. Alineatul (4) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

,, (4) La stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere, în condiţiile alin. (1), se procedează la reţinerea sumei, în ordinea de obligaţie la plată menţionată la art. 2 alin.(1) până la completarea sumei corespunzătoare; când această completare nu este
 
posibilă din lipsa mijloacelor financiare ale celor în cauză, contribuţia lunară de întreţinere datorată se stabileşte la nivelul sumelor ce pot fi efectiv încasate de la persoanele obligate la plată.”

8.    La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (41) cu următorul cuprins:

” (41) În cazul susținătorilor legali al persoanei asistate, persoane singure, cuantumul contribuției de întreținere datorate se stabilește potrivit art. 4 alin. (1) lit. c) din prezenta metodologie, fără a depăși 25% din venitul mediu net lunar.”

9.    Alineatul (2) al articolului 5, va avea următorul cuprins:

,, (2) Dacă persoanele obligate la plată, respectiv persoana asistată sau persoanele stabilite la art. 2 alin.(1) din prezenta metodologie nu au posibilitatea materială de a se angaja la plata integrală a costului întreţinerii, acestea vor prezenta documentele necesare în vederea calculării contribuţiei lunare de întreţinere potrivit prevederilor prezentei metodologii.”

10.    La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins:

,, (4) În cazul în care susținătorii legali nu își asumă sau nu își pot asuma obligația de plată a contribuției de întreținere stabilită, instanța de tutelă îi poate obliga să o completeze în condițiile Codului civil.”

11.    Alineatului (1) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,(1) Odată cu semnarea contractului de prestări servicii în centru rezidenţial public a persoanei cu handicap, fiecare dintre cei obligaţi la plata contribuţiei lunare de întreţinere semnează un angajament de plată, care constituie titlu executoriu, în condiţiile legii. ”Art. II

În Anexa la metodologie, *2)  se modifică după cum urmează:

,,*2)  Asistat, susținător legal, după caz.”

Art. III

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministru,

Lia-Olguța VASILESCU
 
 

3 recenzii (4 / 6)
Numele tau: Adresa de e-mail:
Ordinul nr 392 din 10 martie 2017
izabella
4/6
daca nu s-au stanilit inca sustinatorii legali a unei persoane cu dizabilitati asistata intr-un centru rezidential cum se va proceda?
de la care data va incepe obligatia de plata si dupa care ordin, cel din 2016 nr.1887 sau 10.03.2017 ordin nr.392
GEORGE
4/6
ORDIN nr .887 din 15 septembrie 2016privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora
EMITENT MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr 89 din 7 noiembrie 2016METODOLOGIE 15/09/2016
Articolul 3-(2) Persoanele asistate care realizează venituri salariale vor plăti din contribuţia lunară de întreţinere stabilită la art din ordin următoarele procente: în primul an 80 , în al doilea an 85 , în al treilea an 90 , în al patrulea an 95 , iar din al cincilea an 100 . În tot acest timp persoana asistată este pregătită pentru părăsirea centrului rezidenţial public prin: punerea în practică a unui plan de dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă, precum şi a unui plan de locuire în comunitate.
Hotărârea Guvernului nr 78/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;

In baza hotararea guvernului nr.978/2015 sa ajuns Articolul 1
Contribuţia lunară de întreţinere datorată de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora, denumită în continuare contribuţie lunară de întreţinere, se stabileşte la suma de 900 lei.De ce atunci trebuie sa ei in calcul art.3alin 2Articolul 3-(2) Persoanele asistate care realizează venituri salariale vor plăti din contribuţia lunară de întreţinere stabilită la art din ordin următoarele procente: în primul an 80 , în al doilea an 85 , în al treilea an 90 , în al patrulea an 95 , iar din al cincilea an 100 . În tot acest timp persoana asistată este pregătită pentru părăsirea centrului rezidenţial public prin: punerea în practică a unui plan de dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă, precum şi a unui plan de locuire în comunitate.Pai ori platim 900 lei conform ordin.1887/2016 si in baza hot.nr.978/2015, ori ni se indica unde sa locuim daca ni se ea toate veniturile confor, art.3.alin.2Consideram ca art.3.alin.2, nu are nici o legatura cu ORDIN nr .887 din 15 septembrie 2016privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora

EMITENT MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr 89 din 7 noiembrie 2016METODOLOGIE 15/09/2016
sau cu hot. nr.978/2015, ori se incalca ordin nr.1887/2016 Articolul 1
Contribuţia lunară de întreţinere datorată de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora, denumită în continuare contribuţie lunară de întreţinere, se stabileşte la suma de 900 lei.si adaugand articol in care sa se retina 100 din venituri , si nu stim daca este constitutional ca unei persoane indiferent de provenienta veniturilor, sa se se retina venitu 100 .Si o alta incalcare consideram ca in afara ca se retine 100 din venituri sa se si impuna care sant planurile unde sa locuiesti- ear daca celor din ministeru m uncii li sar oprii 100 din venituri un timp si li sar impune ca nu aveti venituri sa traiti in alt judet decat cel de domiciliu find lipsa veniturilor . cred ca ar considera neconstitutional asa credem si noi ca este la cele prezentate mai sus

De informat ca dorim sa platim servicii sociale dar nu asa cum se specifica mai sus .
In acest ordin aprobat in monitoru oficial MONITORUL OFICIAL nr 89 din 7 noiembrie 2016 dorim sa fie un procent egal pt. toti beneficiarii indiferent de venit , nu se poate sa ai procent de 100 . poprire din venit daca nu vrei sa pleci in comunitate nu este corect- daca vroiau sa aiba succes ca persoane cu dizabilitati sa traiasca in comunitate sa aiba legislatie buna ear daca nu eau si nu stiu sau rea credinta sa ea modelul de asistenta sociala din olanda si pe urma sa aplice legislativ si in romanai deoarece acolo nu se pune 100 poprire pe venituri

La sedinta au participat: un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, Consiliul National al Dizabilitatii din Romania, o organizatie neguvernamentala pentru protectia drepturilor omului - DIZABNET, un reprezentant al Ministerului Educatiei Nationale Cercetarii Stiintifice, Asociatia Nationala a Surzilor din Romania si Asociatia Nevazatorilor din Romania

Prin implementarea programului de interes național se urmărește dezvoltarea de servicii sociale care să conducă la participarea deplină a persoanelor cu dizabilităţi în societate.
Obiectivul programului este reprezentat de creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate, dezinstituționalizarea și prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi,. concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate

Care sant acele servicii de dezvoltare alternative pt. viata independenta si integrare in comunitate- deoarece in acest ordin se specifica ca in urma unui plan de locuire in comunitate - se pleaca pe idea de retinere a 100 . din venituri.Consideram ca cele mentionate sant doar pe hartie si nu aduc rezultate, dar concret nu stie nimeni nu a prezentat nimeni cele precizate de minister.
Daca tot vor rezultate sa ea un model de asistenta sociala european ex. Olanda si putem spune ca vom avea rezultate ..De ce unele persoane cu dizabilitati trebuie sa mearga la locuinte protejate cu servicii tip rezidential si altii in comunitate ?
Stim ft. bine ca legislatia in ceea ce priveste angajarea persoanelor cu handicap este destul de slaba din toate punctele de vedere, si atunci venim cu acest ordin 1887/2016 si taiem venitu 1005 daca nu vrea sa plece din camin in comunitate-si asa sant destui de putini angajati pe piata muncii nr referim la pers. cu handicap institutionalizate , si in felul acesta incurajam munca la negru si pt. persoanele cu handicap institutionalizate care sant activi pe piata muncii - de acea cred ca ar fi trebuit o revizuire in ceea ce priveste tema angajarii persoanelor cu handicap institutionalizate si neinstitutionalizate si in felul acesta se obtine mult mai usor rezultate ca pers. cu hand. institutionalizate sa nu mai poata fi reinstitutionalizate.
Tot in acest ordin prevede ca persoanele institutionalizate care nu au venituri contributia este suportata de la bugetul cj.-ear celui care este incadrat in munca sa i se puna poprire 100 , pe venit-si in felul acesta ai incurajeaza pe cei care nu au venit , si nici nu au forme de terapie -ear cel care deja prin venit platetse impozite la stat- este taxat a doua oara- de acea rugam curtea consitutionala sa decida daca este constitutional cele prezentate-.
Servicii sant acordate egal atat celor care au venit din pensii si care au venituri din slarii-si care contributia le este suportata de cj.-si atunci de ce celor cu venituri din salarii sa fie taxati de 2 ori?
Ear ceea ce a decis ministeru muncii , ca daca se pune poprire 100 , pe venit pleaca fortat in comunitate- sa locuiasca , integrare in societate nu se face asa , ear statu prin legi bune trebuie sasi doreasca cu adevarat integrarea in societate a persoanelor cu dizabilitati- nu numai pe hartie , si solutii .
Optiunea de a alege este a persoanei cu dizabilitati , conform legilor in vigoare sau conventiilor europene din 2010, la ora actuala statu ofera locuinte protejate de tip rezidential cu sustinere 100 , din toate punctele de vedere , ear a doua locuinta sociala si asta numai in cazul cand comunitatea dispune de aceste spatii de locuit -ear in cazul acesta locuinta sociala trebuie mobilata- si etc... din pozitia de fosta persoana institutionalizata e greu de realizat asta - ear venitul este destul de mic pt. cele mentionate mai sus.
In felul acesta descurajeaza de a se angaja pe piata muncii si persoanele cu dizabilitati de la locuintele protejate, de tip rezidential deoarece acest ordin descurajeaza daca au venit din pensii de urmas e un alt tarif la fel si pt. pensii de stat- ear daca sta in aceasta casa protejata de tip rezidential trebuie sa dea venitu 100 , solutiile trebuie gandite bine pt. aceste servicii contributia de intretinere cred ca trebuie sa fie egal pentruca serviciile sant egale
george
4/6
referitor la acest ordin 1887/2016 cu modificari ordin 392/2017 ce este de observat ca pers cu hand institutionalizate care obtin venituri din salarii cred ca contributia ar fi trebuit sa fie undeva la 60 la suta din venitu net deoarece aceasta categorie trebuie sa fie incurajata sa ramana in campu muncii , chiar daca este institutionalizat in loc sa se tina cont ca la fel de bine poate renunta la acest loc de munca si sa asigure statu 100 la suta toate serviciile sociale, asta se intampla mai in toate centrele rezidentiale de cand aceste contributii cresc de la un an la altul, .
Daca o persoana cu handicap institutionalizata , este angajata si face naveta si are un salar minim pe economie si este si la privat trebuie sa platesca 900 de roni contributie plus taxele catre bugetu de stat si dupa aia se trage linie nui ajunge sasi plateaca transportul , si cu ce mai ramane din venit ,
Este normal sa se plateasca contributii catre bugetu statului dar pt a tine aceasta categorie activa pe piata muncii asta trebuie facut- contributia sa fie luata in calcul asa cum este mentionata mai sus.
In felul acesta la ora actuala cu aceasta contributie de 900 de roni- scade nr. de angajati a beneficiarilor din centre rezidentiale institutionalizati- rolul este ca sa fie aciv in comunitate nu sa ai solici legislativ sa munceasca si dupa care sa vii cu contributii exorbitante.
Desii legislatia de incadrare in campu muncii este destul de slaba , deoarece partea privata are optiuni de ales si anume ori angajeaza ori plateste o anumita suma la fondul de solidaritate in care anaf vine si controleaza de aceste incasari daca nu angajezi aceasta categorie.
Daca angajezi din randul tinerilor care ies de pe bancile scolii si ai mentii macar 2 ani a.j.o.f.m- plateste 1 an si jumate salariile minime pe economie dar cand este institutionaliizat si vii ear cu acesta contributie ceruta de 900 de roni era prefera sa stea in canmin decat sa i se opreasca acesta contributie.
Prefera sa mearaga sa munceasca ca zilieri unde munca prestata nu este luata ca contributie catre centrele rezidentiale.
De acea este bine pt aceasta categorie sa se tina cont de suma fixa de contributie atata timp cat munceste tot intro institutie cu pers. cu dizabilitati- si ai acorda servicii prin prestatia in calitate de ajgajat- si vii ear u acesta suma de contributie si e posibil vca si acesta categorie de
pers. cu handicap sa renunte la locurile de munca.

Ce este de mentionat ca persoanele detinute din acest moment sant persoane care primesc servicii sociale din partea statului roman si nu sant puse la contributie pt. perioada cat sant sub detentie .
Mai mult aceasta categorie pt. perioada cat sant in penetenciare daca muncesc la eliberare pot pleca cu cec de bani.
Intrebarea este de ce persoanele cu handicap trebuie sa li se aplice prin lege aceste contributii ?
Deoarece impozitele care le platesc din venituri salariale ale pers. cu handicap , bugetu statului acorda si beneficiarilor din penetenciare servicii sociale pt. perioada cat sant acolo.
De ce aceasta categorie trebuie sa suporte legi si aceasta categorie sus mentionata nu?
Articol - Ordinul nr 392 din 10 martie 2017
Ordinul nr 392 din 10 martie 2017 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii familiei protectiei sociale si persoanelor varstnice nr 1887 din 2016 privind stabilirea contributiei lunare de intretinere datorate de adult
Ziar, televiziune online si radio pentru persoanele cu dizabilitati din Romania

observatorul  .RO 

Ziar, televiziune si radio online dedicat persoanelor cu dizabilitati din Romania
Pentru inscrieri în portal și relații cu clienții vă rugăm să ne contactați la:
telefon: | e-mail:office@observatorul.ro

DESPRE

...

ASISTENȚĂ

...

LEGAL

...